Wróć do listy

Warszawa, 18 marca 2021 r.

Fundacja Civis Polonus będzie nowym Realizatorem Programu „Równać Szanse”. Jest to efekt porozumienia zawartego 26 lutego 2021 roku pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży (PFDiM) oraz Fundacją Civis Polonus.

„Równać Szanse” to program realizowany od 2001 roku, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Od ponad 20 lat, poprzez otwarte konkursy grantowe o charakterze ogólnopolskim i regionalnym oraz szkolenia, wspiera inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych, takich jak praca w zespole, zdolność pozyskiwania wsparcia dla realizacji wytyczonych celów, a także umiejętność planowania swoich działań.

W ramach programu organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), a także domy kultury i biblioteki  ubiegają się o dotacje na projekty, które pobudzają aspiracje dzieci i młodzieży, sprzyjają rozwijaniu ich umiejętności osiągania samodzielnie i realistycznie postawionych celów, kształtują postawy aktywności i otwartości, a także zachęcają do działań na rzecz własnego środowiska. Dzięki realizowanym projektom młodzi ludzie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wykraczających poza standardową ofertę edukacyjną .

„PAFW urzeczywistnia swoje cele poprzez ścisłą współpracę z grupą wybranych organizacji pozarządowych – każda z nich pełni rolę Realizatora Programu Fundacji. Wyrównywanie szans edukacyjnych jest jednym z zasadniczych motywów fundacyjnych działań od lat. Idzie o to, aby miejsce zamieszkania i niższy kapitał kulturowy rodzimych środowisk nie były przeszkodą w edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży” – mówi Radosław Jasiński, Dyrektor Programowy PAFW.

Efekty 20 lat programu „Równać Szanse”, to przede wszystkim wsparcie realizacji ponad 3 tysięcy projektów z udziałem ok. 150 tysięcy uczestników (pośrednio wzięło w nich udział blisko pół miliona osób), a także aktywizacja i integracja lokalnych środowisk wokół działań na rzecz dzieci i młodzieży. „Dziękujemy naszemu wieloletniemu partnerowi – Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – za aktywną współpracę. Bez zaangażowania i kompetencji Zespołu PFDiM takie efekty programu nie byłyby możliwe” – podkreśla Radosław Jasiński.

Fundacja Civis Polonus, która od 1 marca b.r. jest nowym Realizatorem Programu, to doświadczona i kompetentna organizacja pozarządowa, która od 2004 roku realizuje programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin. „Jesteśmy szczególnie dumni z tego, że przez ostatnie 16 lat systematycznie pracowaliśmy na rzecz zwiększania zaangażowania obywatelskiego i świadomości obywatelskiej młodych ludzi. Nasze cele realizujemy poprzez inicjatywy edukacyjne, które m.in. dają szansę i przygotowują młodzież na autentyczne i znaczące uczestnictwo w życiu publicznym swoich społeczności. Mamy nadzieję, że pod naszymi skrzydłami program ‘Równać Szanse’ będzie się dalej rozwijał” – mówi Joanna Pietrasik, Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży zakończy realizację obecnej edycji programu „Równać Szanse 2020” 31 grudnia b.r. Równolegle, od 1 marca b.r., nowy Realizator Programu – Fundacja Civis Polonus rozpoczęła przygotowania do uruchomienia nowej edycji („Równać Szanse 2021”).

Więcej informacji:

Joanna Pietrasik, Prezeska Zarządu, Fundacja Civis Polonus, tel.: 512033678
Maria Holzer, Dyrektor, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, tel. 22 826 10 16

Strona programu: www.rownacszanse.pl