1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 10/36, 00-585 („Administrator).

  2. Podane w formularze dane osobowe będą przetwarzanych w celu wysyłki newslettera.

  3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz bez ich podania nie będzie możliwe otrzymywanie newslettera.

  4. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04. 2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1) ze zmianami („RODO”).

  5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W takiej sytuacji dane zostaną usunięte niezwłocznie, najpóźniej po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  7. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci ponadto prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  8. Do Twoich danych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe.

  9. Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W sytuacji, gdy takie przekazanie okaże się niezbędne, zastosowane zostaną wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (przewidziane w art. 46 RODO np. wiążące reguły korporacyjne) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych.

  10. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  11. Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: artur.lega@civispolonus.org.pl.