Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli.

Otwarci

to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie.

Kompetentni

obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia i wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci.

Zaangażowani

czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.

Cel ten realizujmy przez projektowanie sytuacji edukacyjnych, które dają szansę na autentyczne i znaczące uczestnictwo w życiu publicznym.

Podejmujemy różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek jako obywateli. Pracujemy z przedstawicielami administracji publicznej, aby wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych.

Tworzymy programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin. Bardzo ważne dla nas jest podejmowanie refleksji na temat charakteru współczesnego obywatelstwa i jego istoty. Pomaga ona nam wyznaczać kierunki projektowanych działań.

Na co dzień zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem projektów, doceniając jednocześnie wagę zabierania głosu w dyskusji publicznej, uczestniczenia w działaniach koalicyjnych oraz prowadzenia rzecznictwa na rzecz edukacji obywatelskiej w Polsce.

Doświadczenie fundacji

Nasze cele osiągamy dzięki spotkaniom z ludźmi gotowymi, chcącymi zwiększać wpływ obywateli na sprawy publiczne – dyskutując o tym, ucząc się, jak to robić i próbując! Dzięki naszym działaniom:

Ponad 8000 uczniów doświadczyło znaczącej samorządności uczniowskiej.

Przygotowaliśmy 680 młodzieżowych radnych do pełnienia swojej funkcji.

W naszych konferencjach wzięło udział ponad 1200 osób.

1300 nauczycieli zwiększało swoje kompetencje na szkoleniach i warsztatach.

Nasze działania kierujemy do instytucji, które mają szczególny potencjał dla działań związanych z edukacją obywatelską i umożliwianiem doświadczania autentycznego obywatelstwa. Pracowaliśmy na rzecz:

3000 szkół;  78 urzędów gmin i miast; 500 bibliotek publicznych; 320 organizacji pozarządowych.

Jesteśmy szczególnie dumni z możliwości systematycznej pracy w społecznościach lokalnych: Warszawie, mieście w którym mieszkamy oraz  Sokołowie Podlaskim, Baranowie, Leoncinie, Starych Babicach, Bychawie, Czosnowie, Leoncinie, Płużnicy, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Dzierzgoniu oraz wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem Fundacji Civis Polonus w dwóch głównych obszarach naszego działania:

Dorobek Fundacji Civis Polonus – Samorządność Uczniowska,

Dorobek Fundacji Civis Polonus – Młodzieżowe Rady Gmin.

 

Ludzie Fundacji

Założyciele Fundacji

Fundacja Civis Polonus została powołana przez Tomasza Masnego, Jacka Kowalskiego, Jacka Królikowskiego i Cezarego Trutkowskiego.

Założyciele poznali się dzięki udziałowi w programie „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym” prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i The Mershon Center, The Ohio State University. Jego celem było stworzenie programu nauczania wychowania obywatelskiego w polskich szkołach. Utworzony kurs został w 1999 roku nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Fundatorzy są współautorami najpopularniejszego podręcznika edukacji obywatelskiej KOSS – Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Fundatorzy stanowią organ nadzorczy Fundacji – Radę Fundatorów. Fundacją kierują jako zarząd Olga Napiontek i Joanna Pietrasik oraz Monika Szaniawska w latach 2004 – 2010).

Aktualny Zespół Fundacji

Joanna PietrasikJoanna Pietrasik
Joanna Pietrasik Joanna Pietrasik

Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus

Współtwórczyni a teraz prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus. Skończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski). Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, z uprawnieniem do prowadzenia działań edukacyjnych w dziedzinie praw człowieka. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka w Programie „Liderzy PAFW” (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Uczestniczka stypendium liderskiego „International Visitor Leadership Program” dotyczącego innowacji w pracy z młodzieżą, organizowanego przez Departament Stanu USA.

W ciągu ostatnich 15 lat pracy z młodzieżą, w społecznościach lokalnych, z władzami i szkołami: zrealizowałam ponad 80 projektów edukacji obywatelskiej skierowanych do młodzieży podejmujące tematykę partycypacji obywatelskiej młodych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin oraz samorządów uczniowskich jako instytucji dialogu obywatelskiego.

Systematycznie wspierałam działalność 44 Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce, pracując bezpośrednio z młodzieżowymi radnymi, szkoląc opiekunów młodzieżowych rad oraz pracując z władzami i kadrą zarządzającą, budując gotowość i otwartość władz do współpracy i prowadzenia dialogu z młodymi.

 

Olga NapiontekOlga Napiontek
Olga Napiontek Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, doktorka socjologii.

Wierzy, że edukacja obywatelska jest sercem demokracji i powinna być powszechna, dlatego od 2004 roku prowadzi Civis Polonus;)

Edukacją obywatelską zajmuje się na różne sposoby: jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi (ponad 900 godzin szkoleniowych), twórczynią i kierowniczką projektów Fundacji, umożliwiającym znaczące uczestnictwo obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego od 2004 roku wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach a szczególnie samorządności uczniowskiej. Edukację obywatelską dorosłych wzmacnia poprzez rozwijanie konsultacji i współdecydowania na poziomie lokalnym. Od kilku lat pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia obywatelskiego. W latach 2013 – 2015 kierowniczka merytoryczna w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego liderem było Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.szkolawspolpracy.pl)

Wcześniej pracowała w Instytucie Spraw Publicznych, gdzie zajmowała się m.in. dobrym rządzeniem i badaniem pierwszych w Polsce konsultacji publicznych oraz w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Studiowała socjologię w Instytucie Socjologii UW i na Uniwersytecie w Bielefeld (dzięki stypendium GFPS), studia doktoranckie robiła w Szkole nauk Społecznych PAN i w Instytucie Studiów Społecznych. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

Olgi punkt widzenia na edukację obywatelską:

Dziwię się, że ruchy prawicowe nie mają jeszcze większego poparcia młodych. Bo one z nimi rozmawiają”

„Co z tą młodzieżą? Dajmy uczniom decydować!”

Dwa lata rządu Szydło. Edukacja obywatelska wciąż robiona oddolnie”

„Kompetencje społeczne i obywatelskie: dlaczego ważne i jak można je rozwijać?”

„Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa”

„PORADNIK UCZNIA. Samorząd uczniowski i wpływ uczniów na decyzje”

 

Katarzyna ChrapkaKatarzyna Chrapka
Katarzyna Chrapka Katarzyna Chrapka

Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 2013 roku. Koordynowała projekty na rzecz zdrowego żywienia dzieci, edukacji obywatelskiej oraz działań proekologicznych. Studiowała etnologię i antropologię kulturową, a w latach 2010 – 2018 zdobywała doświadczenie w zakresie kadr i administracji w sektorze publicznym. Dlatego też w Fundacji, poza koordynowaniem projektów, zajmuje się administracją, finansami i sprawami kadrowymi. Prywatnie zaangażowana w działania ekologiczne na rzecz ochrony klimatu oraz w ruch zero waste.

Łukasz DembińskiŁukasz Dembiński
Łukasz Dembiński Łukasz Dembiński

Absolwent studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu diagnostyki i terapii psychopedagogicznej oraz z zakresu zarządzania projektem unijnym. Certyfikowany Społeczny Rzecznik Praw Dziecka KKWR w Warszawie. Przez wiele lat sekretarz zarządu i dyrektor biura TPD w Elblągu oraz wiceprezes TPD w Olsztynie. Autor i kierownik kilkunastu projektów unijnych z zakresu upowszechniania edukacji przedszkolnej, programów rozwojowych szkół oraz aktywizacji młodzieży. W Fundacji Civis Polonus pełni funkcję koordynatora Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz projektu „Samorządna Młodzież”.

Karolina PawlakKarolina Pawlak
Karolina Pawlak Karolina Pawlak

Studentka politologii na jednej z Warszawskich uczelni.  Swoją przygodę z zaangażowaniem społecznym rozpoczęła od wolontariatu, pomagając samotnym mamom. Miękkie umiejętności zdobyła w Warszawskiej Akademii Młodych Liderów (edycji 1.0), gdzie współtworzyła projekt „Ty też możesz działać” – o samorządach uczniowskich i młodzieżowych radach. Obecnie jest koordynatorką 4. edycji WAML-a. Chcąc poznawać zagraniczne mechanizmy partycypacji obywatelskiej, zaangażowała się w projekt South Baltic Youth Core Group Networks, gdzie jako asystentka pracowała  z młodzieżą z Polski oraz z zagranicy. Jest opiekunką okręgu płockiego w ramach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Pracuje jako trenerka. Jedną z jej pasji jest układanie i łącznie ubrań/kolorów oraz śledzenie trendów modowych na całym świecie.

Joanna Różycka-ThirietJoanna Różycka-Thiriet
Joanna Różycka-Thiriet Joanna Różycka-Thiriet

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością europejską. Interesuje się  kwestiami międzynarodowymi i związanymi z Unią Europejską. Z sektorem pozarządowym związana jest od kilkunastu lat (szczególnie z Polską Fundacją im. Roberta Schumana i Fondation Robert Schuman w Paryżu). Koordynatorka wielu projektów z zakresu edukacji obywatelskiej i europejskiej dla młodzieży i dorosłych. Autorka scenariuszy zajęć z użyciem metod aktywizujących. Od ponad 10 lat kieruje zajęciami dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego o tematyce europejskiej i międzynarodowej prowadzonymi przez Fundację Schumana. W Fundacji Civis Polonus koordynuje dwa projekty  – „Samorządy mają moc” i  „O demokracji w Warszawie”.

Ewelina BartosikEwelina Bartosik
Ewelina Bartosik Ewelina Bartosik

Antropolożka, absolwentka Szkoły Trenerów STOP i Studium Mediacji w duchu NVC, Szkoły Dramy Stosowanej I stopnia i kursu dotyczącego zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach “Stop Bullying” Amnesty International. Od 2011 roku związana z III sektorem jako koordynatorka, animatorka i ekspertka wspierająca grupy młodzieżowe w inicjowaniu i prowadzeniu własnych działań. Od pięciu lat pracuje także z dziećmi i nastolatkami z trudniejszych środowisk w roli pedagożki ulicy. Współpracuje także z nauczycielami, budując postawę większej otwartości na pracę z uczniami opartą na relacji, większej otwartości na kooperację między nauczycielami i czerpania potencjału ze społeczności lokalnych. Jako aktywistka związana z Pragą-Południe przewodniczyła przez 5 lat Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, współpracowała również z Biurem Kultury m.st. Warszawy jako animatorka rewitalizacji. Od blisko 7 lat współtworzy programy edukacyjne i realizuje inicjatywy budujące społeczność lokalną w Stowarzyszeniu CAL.  W Fundacji Civis Polonus wspiera grupy młodzieżowe w projekcie międzynarodowym #GameChanger, który uczy jak odpowiedzialnie wykorzystywać narzędzia on-line (głównie kampanie społeczne w mediach społecznościowych) do pracy z problemem dyskryminacji i wykluczenia w środowiskach młodzieżowych.

Magdalena PrzeorMagdalena Przeor
Magdalena Przeor Magdalena Przeor

Od 2009 r. stała współpracowniczka licznych organizacji pozarządowych oraz Centrum Nauki Kopernik, samodzielna koordynatorka międzynarodowych projektów edukacyjnych dla beneficjentów z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Ukrainy i Rosji. Trenerka z doświadczeniem pracy z nauczycielami i młodzieżą. Tłumacz przysięgła języka rosyjskiego.

W Fundacji zajmuje się projektem dla ukraińskich szkół „Samorząd uczniowski – nauka demokracji” (program RITA – Przemiany w regionie).

Marcelina ZjawińskaMarcelina Zjawińska
Marcelina Zjawińska Marcelina Zjawińska

Organizatorka społecznościowa, edukatorka, animatorka kultury, absolwentka Instytutu Socjologii UW oraz Wydziału Pedagogicznego UW. Pracuje w oparciu o relacje oraz mocne strony, od przeszło 10 lat prowadząc grupy w różnym wieku i różnorodnie ukierunkowane. Ukończyła m.in. kursy Komunikacji Bez Przemocy, socjoterapii zajęciowej czy rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o zasoby (model ABCD), treningi pracy grupowej, wzmacniania motywacji i wiele innych… Współpracuje z instytucjami kultury, placówkami edukacyjnymi, środowiskiem organizacji pozarządowych, samorządem miejskim, nieformalnymi ruchami społecznymi etc. Założycielka Fundacji EkoLokacji, rozwijającej kulturę recyklingu i upcyklingu, działającej na rzecz stworzenia gospodarki obiegu zamkniętego i wymiany materiałowej. Entuzjastka majsterkowania, ruchu kooperatyw, innowacyjnych rozwiązań oraz kotów i wszystkich innych zwierząt. Orędowniczka wspólnoty międzygatunkowej.

 

 

Kacper ChyłaKacper Chyła
Kacper Chyła Kacper Chyła

Aktywista młodzieżowy od 2014 roku. Swoje dotychczasowe działania skupiał w dużej mierze na młodzieżowych radach. W latach 2015-2019 był radnym Młodzieżowej Rady m.st Warszawy, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego. Współorganizował również jedno z największych wydarzeń Rady, jakim jest Konferencja Samorządów Uczniowskich, a w trakcie edycji w latach 2018-2019 prowadził także warsztaty dla rówieśników. Absolwent pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Swoją przygodę z samorządnością zaczynał w 2014 roku w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Ochota, gdzie przez drugi rok trwania swojej kadencji był przewodniczącym. Po ukończeniu sprawowania mandatu MRDO otrzymał kolejny mandat z liceum do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. W Fundacji prowadzi szkolenia dla młodzieżowych rad oraz samorządów uczniowskich między innymi z tematyki pracy w grupie, działania i roli młodzieżowych rad czy mechanizmów miasta.

 

Stale współpracują z nami 

Piotr SienkiewiczPiotr Sienkiewicz
Piotr Sienkiewicz Piotr Sienkiewicz

Nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w publicznej szkole podstawowej oraz międzynarodowym gimnazjum. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów z zakresu edukacji obywatelskiej. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców poświęcone samorządności uczniowskiej, budowaniu relacji w ramach społeczności szkolnej. Autor publikacji oraz scenariuszy zajęć na temat edukacji obywatelskiej.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW.

Jakub RadzewiczJakub Radzewicz
Jakub Radzewicz Jakub Radzewicz

Kuba Radzewicz – trener i ekspert w obszarze edukacji obywatelskiej i polityki na rzecz młodzieży, posiadający niemal 10-letnie doświadczenie pracy w organizacjach młodzieżowych. Członek Zespołu Trenerskiego Programu Erasmus+ Młodzież, jako trener współpracownik m.in.: Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji Civis Polonus, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Urzędów Marszałkowskich woj. śląskiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. W latach 2011-2015 zaangażowany był w pracę Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, a w latach 2013-2015 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu PROM, kierując organizacją zrzeszającą ponad 250 000 młodych ludzi na terenie Polski. W latach 2013-2017 koordynował prace programowe w Programie Politycznym Fundacji Szkoła Liderów. Współtwórca koncepcji programu szkoleniowego Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz trener w 3 edycjach programu realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Od 2004 roku Fundację współtworzyli m.in:

Karolina Pucek, obecnie Head of Operations Misji w Somalii Polskiej Akcji Humanitarnej; Marcin Mitzner, obecnie szef GD Events; Miłosz Ukleja, obecnie w Narodowym Instytucie Wolności; Małgorzata Druciarek, obecnie kierowniczka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych; Katarzyna Leśko-Loda, obecnie członkini zarządu Stowarzyszenia BORIS; Paulina Kowalczyk; Wioletta Milej; Urszula Herbich.

Jacy jesteśmy? Co nas wyróżnia?

Pracujemy systematycznie nad wybranymi tematami: jesteśmy organizacją, która rozumie, że zmiany w edukacji obywatelskiej wymagają cierpliwości i długiego dystansu. Dlatego nie zajmujemy się wieloma wątkami, ale staramy się doskonalić i pogłębiać tematy, w których stajemy się ekspertami. Przykładem są nasze trzy najważniejsze obszary działań: młodzieżowe rady gmin, samorząd uczniowski i biblioteki obywatelskie.

Jesteśmy innowacyjni –  potrafimy dostrzec potencjał dla wzmacniania kompetencji obywatelskich w instytucjach, takich jak młodzieżowe rady, samorząd uczniowski i biblioteki oraz stworzyć program ich obywatelskiego działania.

Działamy w ramach systemu – chcemy, by edukacja obywatelska była elementem prawa oraz systemu, dzięki czemu będzie systematyczna, a nie akcyjna

Dyskretne i lokalne mechanizmy edukacji obywatelskiejzależy nam, by znajdować takie mechanizmy edukacji obywatelskiej, które szanują lokalne tradycje i polskie uwarunkowania. Nie przenosimy wprost „nowinek” partycypacyjnych z przykładów innych społeczności i krajów.

Innowacja – wdrożenie – refleksja – upowszechnienie – to jest nasz „cykl produkcyjny”. Uważamy, że misją organizacji pozarządowej jest odważne proponowanie nowych rozwiązań, następnie rzetelne ich sprawdzenie w praktyce, oraz poddanie ocenie i refleksji. Tak sprawdzone rozwiązania, mamy ambicję upowszechniać i wprowadzać do systemu na dużą skalę. Na ostatnim etapie pracujemy z decydentami i zajmujemy się rzecznictwem.

Uczymy się, współpracując z wieloma różnymi partnerami, o tym, co powinno być treścią adekwatnej edukacji obywatelskiej oraz jakie podejścia i metody są skuteczne.

Lubimy pracować dłużej z daną społecznością, nie chcemy być „spadochroniarzami”. Dzięki temu pomagamy wdrażać rzeczywistą głęboką zmianę.

Analizujemy i działamy – edukacja obywatelska jest obszarem wrażliwym na różnego typu zmiany polityczne oraz zmiany cywilizacyjne. Dlatego dbamy o to, żeby cały czas analizować przemiany sfery publicznej, aby nasze propozycje edukacji obywatelskiej rzeczywiście umacniały jednostki w ich zaangażowaniu obywatelskim.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami pozarządowymi, żeby przyczyniać się do budowy siły sektora pozarządowego w obszarze edukacji obywatelskiej.

I cały czas dbamy, by Fundacja jako organizacja była zarządzana etycznie i sprawnie, aby miała potencjał dla realizacji naszej misji.

 

Moc instytucji

Jesteśmy przekonani, że sposób pracy Fundacji jako organizacji jest kluczowy dla efektywnej i etycznej realizacji naszej misji. Dlatego dużą uwagę przywiązujemy do wewnętrznych procedur pracy Fundacji, standardów etycznych oraz dobrej atmosfery pracy.

 W naszej codziennej pracy dbamy szczególnie o:

Jakość zatrudnienia – wszyscy, którzy chcą, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. To jest forma zatrudnienia, którą najchętniej proponujemy osobom pracującym w Fundacji

Efektywność finansową – konstruujemy nasze budżety w taki sposób, żeby dbać o wysoką jakość działania, przy jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu powierzonymi nam środkami.

Przejrzystość działańudostępniamy informacje o naszej pracy, publikując sprawozdania jak i upubliczniając wszystkie nasze materiały edukacyjne.

Przyjazne dla środowiskauczestniczyliśmy w programie Etyczne Biuro, w ramach którego przygotowaliśmy organizację do codziennego funkcjonowania z troską o środowisko.

Rozwój kompetencji zarządczych – lepsze zarządzanie organizacją pozarządową traktujemy jako nasze ciągłe zadanie. Korzystamy ze szkoleń i doradztwa instytucjonalnego. Obie członkinie zarządu uczestniczyły w programach couchingowych dla liderów organizacji pozarządowych.