Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli.

Otwarci

to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie.

Kompetentni

obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia i wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci.

Zaangażowani

czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.

Cel ten staramy się realizować, podejmując różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek, jako obywateli. Zajmujemy się rozwijaniem kompetencji społecznych jednostek, pozwalających na współdziałanie z innymi, branie odpowiedzialności za sprawy publiczne. Pracujemy z przedstawicielami administracji publicznej, by wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Tworzymy programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin

Dorobek i statut fundacji

Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem Fundacji Civis Polonus w dwóch głównych obszarach jej działania: samorządności uczniowskiej oraz wspierania Młodzieżowych Rad Gmin:

Dorobek Fundacji Civis Polonus – Samorządność Uczniowska,

Dorobek Fundacji Civis Polonus – Młodzieżowe Rady Gmin.

Statut Fundacji Civis Polonus

Kontakt

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585  Warszawa
Tel.fax: 0 22 827 52 49
e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

Zarząd

Olga NapiontekOlga Napiontek
Olga Napiontek Olga Napiontek

Doktor socjologii. Studiowała na Uniwersytetach w Warszawie i w Bielefeld (Niemcy) oraz w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych UW. Autorka badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego.  Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej.
Związana z sektorem pozarządowym od ponad 16 lat! – jako wolontariuszka w Centrum Edukacji Obywatelskiej (pierwsza edycja „Młodzi Głosują”), następnie koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Instytucie Spraw Publicznych.

W Fundacji Civis Polonus rozwija projekty umożliwiające wpływanie obywatelom na sprawy, które ich dotyczą. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą. Jest twórczynią projektów wprowadzających standardy dobrego rządzenia w gminach wiejskich. Od 2010 roku w ramach projektu „Z małej szkoły w wielki świat” zajmuje się wspieraniem rozwoju kompetencji obywatelskich u dzieci uczących się w 120 szkołach wiejskich.

Joanna PietrasikJoanna Pietrasik
Joanna Pietrasik Joanna Pietrasik

Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus

Skończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski).

Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, z uprawnieniem do prowadzenia działań edukacyjnych w dziedzinie praw człowieka. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka w Programie „Liderzy PAFW” (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Uczestniczka International Visitor Leadership Program, dot. innowacji w pracy z młodzieżą (organizowanego przez Departament Stanu USA).

Autorka projektów edukacyjnych z zakresu nieformalnej edukacji obywatelskiej. Związana z sektorem pozarządowym od 15 lat