Wróć do listy

Termin: listopad 2013 roku- listopad 2014 roku

 

Adresaci: Pracownicy i Pracownice dwóch urzędów: Czosnów (woj.mazowieckie) i Bychawa (woj.lubelskie), przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych z terenu Bychawy i Czosnowa.

Odbiorcami działań projektu są mieszańcy gmin, którzy wezmą udział w konsultacjach społecznych.

 

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Zależy nam na tym, aby władze Czosnowa i Bychawy zasięgały opinii mieszkańcówna ważne dla obywateli tematy w sposób właściwy i przyjazny.

 

 

W ramach projektu będziemy zachęcać mieszkańców gminy Czosnów i Bychawa, aby brali sprawy w swoje ręce, zainteresowali się sprawami lokalnymi oraz uczestniczyli w konsultacjach społecznych. Mieszkańcy gminy będą mogli wyrazić swoją opinię dotyczącą zagospodarowania przestrzeni parku im. Czosnowskich przy Urzędzie Gminy Czosnów w Czosnowie oraz parku „za kościołem” przy ul. 11 Listopada w Bychawie.

 

Projekt dzieli się na kilka etapów:

 

 

ETAP 1: DIAGNOZA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ [XI 2013 – IV 2014]

 

 

Przeprowadzona została diagnoza społeczności lokalnej Bychawy i Czosnowa w zakresie konsultacji społecznych, obejmująca analizę dokumentów strategicznych gmin, badania ankietowe z mieszkańcami oraz wywiady z przedstawicielami administracji samorządowej gminy i organizacji pozarządowych. Badania te posłużyły ustaleniu poziomu wiedzy i stopnia zainteresowania mieszkańców Bychawy i Czosnowa tematem konsultacji społecznych. Pozwoliły także określić zaangażowanie mieszkańców w sprawy publiczne oraz ocenić dotychczasowe działania samorządu terytorialnego w zakresie włączania mieszkańców w sprawy lokalne.

 

ETAP 2: SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA I DORADZTWO [V – IX 2014]

 

 

W czerwcu oraz lipcu 2014 roku odbędą się szkolenia dla pracowników samorządowych Czosnowa i Bychawy oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z tych terenów. Celem szkoleń jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają w okresie trwania projektu wsparcie merytoryczne doradcy, które służyć będzie przygotowaniu do prowadzenia konsultacji społecznych.

 

ETAP 3:KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące zagospodarowania fragmentu przestrzeni parku im. Czosnowskich i parku „za kościołem” [VII – X 2014]

 

 

Przedmiotem konsultacji społecznych będzie fragment planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący wykorzystania przestrzeni parku im. Czosnowskich w Czosnowie oraz parku przy ul. 11 Listopada w Bychawie.Od maja do września 2014 roku mieszkańcy gminy Czosnów i Bychawy, poznają założenia konsultacji społecznych, będą mogli wziąć w nich udział i podzielić się swoimi opiniami, a dzięki temu – uzyskają wpływ na użyteczność, wygląd i charakter parku.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w oparciu o następujące metody:

 

  •  otwarte spotkania,
  •  warsztat konsultacyjny- oparty na technice planowania partycypacyjnego w przestrzeni z użyciem makiety
  •  spacer terenowe mieszkańcami
  •  kawiarenka konsultacyjna
  •  pogłębione wywiady grupowe
  •  akcję konsultacyjna na portalu do konsultacji online
  •  „warsztaty przyszłościowy” podsumowujące zaproponowane metody przez zainteresowane osoby.

 

 

ETAP 4: SEMINARIUM [XI 2014]

 

 

W listopadzie 2014 roku odbędzie się seminarium podsumowujące i upowszechniające efekty i dobre praktyki wypracowane podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu w Bychawie i Czosnowie.Celem seminarium będzie podzielenie się wnioskami z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami, przedstawicielami władz oraz organizacji pozarządowych.·

W ramach projektu zakupimy elelmenty tzw. małej architektury, które będą przedmiotowym rezultatem konsultacji społecznych.

 

 

Zależy nam na wprowadzeniu systematycznych i trwałych usprawnień, dlatego w Czosnowie i Bychawie zostaną wypracowane i będą przyjęte „stanowisko burmistrza/wójta” po odbytych konsultacjach do przedłożenia radzie miejskiej pod obrady.