Wróć do listy

Fundacja Civis Polonus jest partnerem projektu „Mazowiecka Sieć edukacyjna”, liderem zaś Federacja Inicjatyw Oświatowych.

Termin: 1 sierpnia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku

Adresaci: organizacje pozarządowe zajmujące się edukacją formalną i nieformalną na terenie Mazowsza

Cel projektu:

Celem projektu jest integracjainicjatyw pozarządowych na Mazowszu i nadanie im rozmachu, który spowoduje zmianę tradycyjnego postrzegania edukacji i uznanie jej za narzędzie rozwoju regionu.

Chcemy powołać do życia silną, zintegrowaną społeczność edukacyjną:

  • świadomą swoich potrzeb i możliwości
  • działającą zarówno na rzecz realizacji celów swoich członków-uczestników, jak i celów wspólnych w wymiarach krótko- i długookresowym
  • reprezentującą mazowieckie środowisko edukacyjne

będącą partnerem dla władz samorządowych i oświatowych.

Pragniemy skupić nasze działania na dwóch obszarach:

1. Przywrócenie prawdziwego znaczenia pojęciu „uczenie się przez całe życie”.
Jest to odpowiedź na trudności, na jakie edukacja publiczna napotyka w dostosowaniu się do potrzeb lokalnych rynków pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy.

a. Skoordynujemy inicjatywy poszerzające kompetencje osób pozostających poza edukacją formalną oraz wyrównujące szanse osób o specjalnych potrzebach. Współpraca pozwoli na zbudowanie efektu skali, gdy suma działań różnych organizacji nadaje im nową jakość.
b. Wesprzemy rozwój wszelkich form dobrowolnej współpracy, np. przez klastry czy partnerstwa (wspólne planowanie i fundraising).
c. Wspólnie wypromujemy te inicjatywy w społeczeństwie i zapewnijmy im znaczące miejsce w strategiach lokalnych i regionalnych.

2. Wzmocnienie małych szkół wiejskich jako placówek wielofunkcyjnych.

Jest to odpowiedź na wyludnianie się wsi i trudności w utrzymaniu małych, lokalnych szkół.

a. Uzgodnimyi upowszechnimy standardy szkoły wiejskiej jako placówki wielofunkcyjnej – szkoły, która przyjmie pod swój dach różne usługi publiczne, w tym też różne formy uczenia się przez całe życie, i stanie się ośrodkiem rozwoju społecznego wsi.
b. Skoordynujemy inicjatywy szkolne z inicjatywami pozaszkolnymi, zwłaszcza w zakresie komplementarnego wykorzystania zasobów różnych organizacji.
c. Wesprzemy merytorycznie rozwój oferty edukacyjnej dla małych grup dzieci.
d. Wesprzemy rozwój wszelkich form dobrowolnej współpracy, np. przez klastry czy partnerstwa (wspólne planowanie i fundraising).
e. Wspólnie wypromujemy te inicjatywy w społeczeństwie.

REALIZACJA PROJEKTU ZAKŁADA:

1. Poznawanie się, wymianę wiedzy i doświadczeń
Warsztaty sieciujące
– poznanie organizacji edukacyjnych działających w okolicy i możliwości, jakie daje współpraca z nimi, wprowadzenie uczestników w cele projektu: spotkania lokalne po 5 godzin (listopad 2014 – styczeń 2015)
Fora edukacyjne
– okazja do lepszego poznania się, wymiany wiedzy i doświadczeń, poznania zasobów środowiska i zaprezentowania go władzom oświatowym: forum wojewódzkie i targi (marzec – kwiecień 2015), fora powiatowe koordynowane lokalnie w 12 powiatach (kwiecień – czerwiec 2015), forum wojewódzkie – podsumowujące (czerwiec 2015)

2. Zwiększanie potencjału organizacji i ich przedsatwicieli
Powiatowe warsztaty szkoleniowe
– przekazanie (poszerzenie) wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadomego uczestnictwa w polityce oświatowej, tworzenia standardów edukacyjnych, prowadzenia wspólnych działań na rzecz zmian w edukacji – lokalnych, regionalnych i krajowych, współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (gminami i powiatami), a także wiedzy i umiejętności dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej: weekendowe spotkanie lokalne (marzec – maj 2015)
Wojewódzkie warsztaty sieciujące
– przekazanie (poszerzenie) wiedzy i umiejętności w zakresie wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych, korzystania z technik i narzędzi komunikacyjnych, prowadzenia wolontariatu i staży, a także w zakresie tematów merytorycznych wskazanych przez uczestników – 2 weekendowe spotkania wojewódzkie (luty-marzec 2015)
Poradnictwo prawne
– stały dostęp organizacji do poradnictwa prawnego on-line

3. Wspólne działanie
Powiatowe programy współpracy
– wspólne prace nad powiatowymi programami współpracy z organizacjami pozarządowymi na spotkaniach roboczych w 12 wybranych (zgłoszonych) powiatach; zapewniamy konsultacje i wsparcie eksperckie (kwiecień – maj 2015)
Powiatowe warsztaty planistyczne Sieci
– spotkania służące planowaniu przyszłej współpracy organizacji w sieci (jak chcemy zorganizować naszą społeczność; co, dlaczego i po co chcemy razem robić; ew. wspólne projekty) – 2 weekendowe spotkanie lokalne dla każdej organizacji (kwiecień – maj 2015).

Fundacja Civis Polonus odpowiedzialna jest za realizację powiatowych warsztatów szkoleniowych oraz wspólne wypracowanie powiatowych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

AKTUALNIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W CZERWCOWYCH SZKOLENIACH „JAK SKUTECZNIE POZYSKIWAĆ ŚRODKI NA DZIAŁANIA ORGANIZACJI” więcej o szkoleniach w niebieskiem polu. Planujemy realizację szkoleń

· 19-20 czerwca 2015 (Piątek 10-19, sobota 9-12.30), Węgrów, Hotel Krasnodębski
Zgłoszenia przyjmujemy do 16 czerwca 2015

· 25-26 czerwca 2015(czwartek godz.13-19; piątek 9-16.30), Grodzisk Mazowiecki Hotel Gniazdo
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 czerwca 2015

· 27-28 czerwca 2015 (Piątek 10-19, sobota 9-12.30), Warszawa, Centrum Okopowa
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 czerwca 2015

Kontakt:z-ca kierownika projektu: Joanna Pietrasik; joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl
specjalista ds. szkoleń: Karolina Pucek; karolina.pucek@civispolonus.org.pl