Wróć do listy

Termin: IV 2009 – XI 2009

 

Adresaci: przedstawiciele samorządu terytorialnego, sołtysi, nauczyciele, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i rolników

Partnerzy: Fundacja U Siebie

 

Opis:

Celem projektu było merytoryczne przygotowanie lokalnych liderów zaangażowanych w rozwój powiatu do wykorzystania środków unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez stworzenie Lokalnej Grupy Edukacyjnej i jej systematyczne szkolenie.

W ramach projektu zrealizowaliśmy trzy warsztaty:
1.Obszary wiejskie – sytuacja, problemy i wyzwania
Celem tego warsztatu było przedstawienie podstawowych informacji o wsparciu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i UE. Poruszana została  tematyka m.in. zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; polskiej polityki wobec obszarów wiejskich; historia, geneza, zasady oraz narzędzia Wspólnej Polityki Rolnej.

2.Metody wspierania obszarów wiejskich- krok po kroku,
Podczas tego warsztatu uczestnicy zapoznali się ze wzorcowymi przykładami projektów realizowanych w UE i Polsce, zdobyli wiedzę i narzędzia by aplikować o środki UE, zapoznali się z konkretnymi formami wsparcia, oraz poznali program Leader+ jako metodę rozwoju lokalnego.

3.Od ogółu do szczegółu, czyli lokalni liderzy w akcji
Warsztat ten był podstawą do  wypracowania wizji  i celów rozwoju regionu dodatkowo zależy nam na wypracowaniu konkretnego planu działań grupy na czas po realizacji projektu.

Dodatkowo uczestnicy skorzystali z wyjazdu studyjnego, który był okazją do zapoznania się z ciekawymi projektami realizowanymi na terenie Mazowsza, odnoszącymi się do działań na rzecz lokalnego środowiska.

W wyniku podjętych działań dwadzieścia osób zdobyło wiedzę i narzędzia służące rozwojowi obszarów wiejskich, co w konsekwencji umożliwiło im sięganie po fundusze z UE na rzecz rozwoju swojego regionu. Co istotne,  powstała silna merytorycznie grupa liderów działająca na rzecz swojego środowiska i społeczności.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.