Wróć do listy

Głównym celem projektu był rozwój partycypacji młodzieży z obszaru Południowego Bałtyku poprzez zwiększenie jej wpływu na kwestię ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. W czterech gminach: Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Dzierzgoniu i Elblągu młodzieżowe rady przy wsparciu Fundacji i władz swoich miast przeprowadziły diagnozy a następnie debaty z udziałem władz. Celem tych działań było wypracowanie rekomendacji w temacie ochrony środowiska i klimatu, możliwych do wprowadzenia w swoich społecznościach lokalnych.

W działaniach projektowych (diagnozach, ankietach, okrągłych stołach) wzięli udział przedstawiciele czterech miast: Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Dzierzgoń i Elbląg, w tym:

Działania projektowe można podzielić na dwie części. W pierwszej z nich skupiliśmy się przede wszystkim na przygotowaniu młodych ludzi – członków zespołów projektowych do przeprowadzenia działań w swoich gminach. Naszym celem było dać uczestnikom możliwość zwiększenia kompetencji, zarówno z obszaru partycypacji obywatelskiej, jak i ochrony środowiska. W tym celu w okresie kwiecień – sierpień 2020 r. przeprowadziliśmy działania:

  1. Rekrutacja i przeszkolenie zespołów gmin. Każde miasto wytypowało swoje zespoły projektowe: od 3 do 6 przedstawicieli młodzieży oraz po 1 opiekunie młodzieżowej rady. Ze względu na epidemię Covid 2019 każdy zespół gminy został przeszkolony w formie online. Celem szkolenia było wprowadzenie do tematu zagrożeń klimatycznych (część edukacyjna), zaplanowanie działań związanych z diagnozą oraz debatą – okrągłym stołem, uświadomienie uczestnikom roli słuchania swojej społeczności („diagnoza”), żeby móc adekwatnie i skutecznie działać.
  2. Diagnoza i Edukacja. W ramach diagnozy zespoły gmin przeprowadzały wśród młodych mieszkańców swoich miast ankietę internetową, która badała, jak nasz tryb życia i nasze wybory wpływają na stan środowiska. Celem tej części diagnozy było rozpoznanie, jakie największe wyzwania wiążą się z prywatnymi gospodarstwami domowymi i zastanowienie się, jakimi działaniami z poziomu gminy można na nie odpowiedzieć. Częścią ankiety indywidualnej był też quiz – który pełnił funkcję edukacyjną.

Drugą częścią diagnozy była tzw. Diagnoza w gminie – której celem było poznanie przez Zespoły Gmin planów i strategii gminy w zakresie ochrony środowiska, a szczególnie ochrony klimatu (i w konsekwencji np. konsultacja tych planów i działań) oraz rozpoznanie, w jakie działania, MRG mogłaby/chciałaby się włączyć lub zainicjować. Diagnozy opierały się przede wszystkim na rozmowach z przedstawicielami urzędu/władz.

Na drugą część projektu składało się przygotowanie i przeprowadzenie debat – okrągłych stołów. Mimo początkowych deklaracji Zespołów Gmin, że przeprowadzą okrągłe stoły na żywo (na dworze lub w dużych salach), sytuacja epidemiczna na to nie pozwoliła. Wszystkie okrągłe stoły odbyły się online. Fundacja uczestniczyła w ostatecznym wyborze tematów oraz przygotowaniu (również technicznym) okrągłych stołów w poszczególnych gminach. Po analizie wyników diagnoz i rozmowach z przedstawicielami władz poszczególnych gmin zostały wybrane tematy okrągłych stołów i tzw. podstolików (Choć ostatecznie dyskusje na podtematy odbywały się w pokojach online).

W debatach wzięło udział w sumie 29 przedstawicieli władz, urzędów i instytucji zainteresowanych tematem (np. miejscowych wodociągów, Elbląskiego Parku Technologicznego, szkół, domów kultury itd.) oraz co najmniej 67 młodych ludzi.

Zgodnie z wypracowanym schematem, okrągły stół rozpoczynał się wstępną częścią edukacyjną, następnie uczestnicy dzielili się na 4 podgrupy, w których dyskutowali na wcześniej opracowane tematy (dyskusje były moderowane). Następnie moderatorzy przedstawiali wnioski z dyskusji, do których na koniec odnosili się przedstawiciele władz. Po zakończonej debacie, Zespół Gminy spisywał wypracowane rekomendacje. Więcej o metodzie znajdziecie tutaj: https://sbycgn.eu/sb-ycgn/metoda-okraglych-stolow/

Najczęstszymi rekomendacjami były te, dotyczące edukacji (również kampanii informacyjnych). Jednym z podstawowych wniosków płynącym z diagnoz był brak świadomości i wiedzy mieszkańców na temat wagi ochrony środowiska i klimatu oraz w jaki sposób należy to robić. Był to też temat, na który władze samorządowe mają rzeczywisty wpływ, jak również bardzo interesujący dla młodzieży szkolnej, która mogła wypowiedzieć się, czego by w swoich szkołach potrzebowała. Temat ten pojawił się we wszystkich czterech gminach. Pojawiły się pomysły na edukację szkolną (np. przez działania i doświadczanie) oraz edukację innych grup wiekowych oraz różne kampanie informacyjne.

Drugim najpopularniejszym tematem okazała się segregacja i ograniczanie produkcji odpadów (również poruszana we wszystkich miastach), szczególnie nacisk na nowe – lepsze śmietniki, ale też fundowanie np. toreb wielorazowych dla mieszkańców.

Inne rekomendacje wypracowane przez młodzież, to np. zainwestowanie w niskoemisyjną komunikację miejską (Elbląg), wprowadzenie butelkomatów (Iława i Elbląg), promowanie i tworzenie punktów wymiany odzieży (Elbląg), założenie czujnika czystości powietrza (Nowe Miasto Lubawskie), wolontariat młodzieżowy w temacie ochrony środowiska (Dzierzgoń).

Projekt trwał od 15.04.2020 do 30.11.2020 r. i jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.