Wróć do listy

Głównym celem projektu jest rozwój partycypacji młodzieży (na poziomie gminy) poprzez zwiększenie jej wpływu na kwestię ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Będziemy wykorzystać wypracowane już we współpracujących z nami gminach narzędzie – debaty „okrągłe stoły” – do wprowadzenia realnej zmiany w tym zakresie. 

Projekt realizowany jest ze społecznościami Dzierzgonia, Elbląga, Iławy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Planujemy we współpracy z młodzieżowymi radami z tych miejscowości, zmobilizować młodych ludzi do zaangażowania się – z jednej strony w proces edukacyjny dotyczący ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, z drugiej – w diagnozowanie pod tym kątem rzeczywistości, w której żyją (czyli również swoje go miasta).

Chcielibyśmy, żeby młodzi ludzie w trakcie trwania projektu wyszli od zastanawiania się, co mogą zmienić we własnym zakresie, a doszli do pomysłów i diagnozy, co można zrobić/zdziałać na poziomie ich gminy. Temu procesowi będzie towarzyszyć edukacja, uświadamiająca uczestników projektu, co leży, a co nie leży w kompetencjach samorządu w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Zebrane wnioski chcielibyśmy następnie wykorzystać w debacie publicznej wokół okrągłych stołów. Po podsumowaniu diagnozy oraz wybraniu na jej podstawie tematów, młodzieżowe rady zorganizują okrągłe stoły według etapów:

  1. Diagnoza i wybór tematu – wybór problemów/tematów, którymi młodzi razem z władzami chcą i mogą zająć się na poziomie danej jst. Władze gminy razem z młodzieżowymi radnymi wybierają problem/temat, który jest dla młodych ważny a jednocześnie możliwy do zajęcia się w danym roku pracy Młodzieżowej Rady i trwania projektu.
  2. Debata tzw. „okrągły stół” – debata jest formą wspólnego namysłu i dyskusji władz i młodych nad wybranym tematem. Co ważne założeniem tej debaty jest wypracowanie rekomendacji i wniosków do wdrożenia i/lub podjęcia decyzji publicznej dot. wybranego tematu/problemu/potrzeby.
  3. Wysłuchanie publiczne – następnie Młodzieżowa Rada spisuje wnioski z debaty i przedstawia je organom decyzyjnym, w których zakres odpowiedzialności wchodzi wybrany temat. Może być to posiedzenie Komisji Rady Gminy lub posiedzenie Rady Gminy.
  4. Wdrożenie rekomendacji i wniosków – podjęcie i wykonanie decyzji należy oczywiście do władz, natomiast bardzo ważne jest poinformowanie młodych o tym, jak i kiedy wypracowane rekomendacje będą dalej procedowane.

Bardzo ważnym elementem projektu jest współpraca nie tylko z młodzieżą, ale również z przedstawicielami władz. Kluczowe będzie wybranie takiego zakresu tematów związanych z ochroną środowiska i działaniom zapobiegającym zmianom klimatu, żeby:

Projekt trwa od 15.04.2020 do 30.11.2020 r. i jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.