Wróć do listy

Projekt realizowany był od czerwca 2011 roku do września 2012, współfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego w ramach Programu Demokracja w Działaniu. Założeniem, które stoi u genezy projektu jest przekonanie, że jednym z najistotniejszych narzędzi zwiększania partycypacji obywatelskiej młodych ludzi na poziomie lokalnym są lub mogą być Młodzieżowe Rady Gmin. Systematyczne ich działanie przyczynia się bowiem do nabywania przez młodych członków społeczności lokalnej doświadczeń: namysłu nad problemami lokalnymi, głosowania, bycia reprezentowanym przez młodzieżowych radnych oraz współdecydowania o swojej społeczności.

Istotą i głównym działaniem w projekcie było testowe przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem MRG w trzech ambitnych i odważnych gminach: Baranów (woj. mazowieckie), Płużnica (woj. kujawskopomorskie), Łubianka (woj. kujawsko-pomorskie). Dobór tych gmin do udziału w projekcie miał charakter celowy. Zależało nam na pracy z gminami, w których spotkamy się ze zrozumieniem, akceptacją i poważnym potraktowaniem „głosu” młodych przez władze lokalne: wójtów, radnych i dyrektorów szkół.

W wybranych gminach młodzieżowi radni i radne konsultowali m.in. plan pracy biblioteki, strategię rozwoju gminy, plan transportu lokalnego. Na podstawie tych doświadczeń powstał katalog tematów, które warto poddać konsultacjom z MRG wraz z opisem procesu konsultacji. Wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie testowania w Baranowie, Łubiance i Płużnicy prezentowaliśmy na konferencji, „Partycypacja młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin” w której uczestniczyło ponad 100 przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych.