Wróć do listy

Celem projektu realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich jest rozbudzenie aktywności obywatelskiej młodych ludzi poprzez profesjonalna wsparcie organizacji pozarządowych działających w tym obszarze oraz zachęcanie jednostek samorządu terytorialnego do współpracy z tymi organizacjami. Projekt realizowany jest od 17 marca 2021 roku do 31 grudnia 2022.

Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego do 100 000 mieszkańców, z terenu 5 województw:

W ramach projektu realizujemy następujące działania:

  1. Konferencję otwierającą 10 czerwca 2021 roku zatytułowaną „Partnerstwo organizacji społecznych i samorządów lokalnych na rzecz aktywności obywatelskich młodych ludzi” dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

Konferencji towarzyszyła prezentacja ekspertyz na ten temat na temat wyzwań polskich samorządów powiązanych z młodzieżą.

Nagrania z konferencji:

Więcej informacji o konferencji – KLIKNIJ TUTAJ

2.    Przygotowanie poradnika dla organizacji pozarządowych na temat sprawdzonych formatów działań,  które wzmacniają i uruchamiają aktywność obywatelską wśród młodzieży, a które NGO-sy mogą wdrażać we współpracy z samorządami terytorialnymi (jesień 2021).

3.    Seminaria szkoleniowe w każdym z 5 województw  dla organizacji pozarządowych i samorządów o tworzeniu partnerstw pomiędzy nimi – o korzyściach, płaszczyznach współdziałania oraz formach i zasadach takiego partnerstwa (jesień 2021 – wiosna 2022):

Pierwsze seminarium dla organizacji pozarządowych i samorządowych w województwie podlaskim, odbyło się 8 listopada, w formie online. Lokalnym partnerem wydarzenia była Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab.

Więcej informacji o seminarium: Białystok_program

Przeczytaj relację z seminarium _ KLIKNIJ TUTAJ

Młodzież Podlasia – zapobiegamy wykluczeniu czy rozwijamy jej potencjał? Analiza prof. Krzysztofa Sawickiego – KLIKNIJ TUTAJ

Nagranie z wystąpieniem prof. Sawickiego na seminarium:

Drugie seminarium, które poświęcone było województwu kujawsko-pomorskiemu odbyło się 26 listopada 2021 r. w formie hybrydowej, m.in. w Toruniu. Lokalnym partnerem wydarzenia była Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej o seminarium – tutaj.

Młodzież z kujawsko-pomorskiego – obywatele nieobecni lub uśpieni. Analiza dr Moniki Kwiecińskiej-Zdrenki – tutaj.

Wystąpienie dr Moniki Kwiecińskiej-Zdrenki:

Trzecie seminarium online zorganizowane dla mieszkańców Podlasia odbyło się 12 stycznia 2022 r. jedynie w formie online. Marszałek Województwa Podkarpackiego objął wydarzenie honorowym patronatem.

Więcej o seminarium – tutaj.

Czy młodzi chcą mieszkać na Podkarpaciu? Analiza dr Huberta Kotarskiego – tutaj.

Wystąpienie dr Huberta Kotarskiego:

 

Następne seminarium zostało skierowane do organizacji społecznych, samorządów i środowisk młodzieżowych z województwa lubelskiego i odbyło się 28 stycznia 2022 r. w formie online. Lokalnym partnerem seminarium była Fundacja Sempre a Frente.

Więcej o seminarium – tutaj.

Lubelszczyzna chce zatrzymać młodych. Analiza Aleksandry Kulik – tutaj.

Wystąpienie Aleksandry Kulik:

 

Ostatnie seminarium online, które Fundacja Civis Polonus zorganizowała przy współpracy z Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregionu Bałtyk, odbyło się 18 lutego 2022 r. i było skierowane do NGOsów, samorządowców i młodych aktywistów z Warmii i Mazur. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie zdalnej.

Więcej o seminarium – tutaj.

Młodzi w warmińsko-mazurskim potrzebują wsparcia i wzmocnienia. Analiza Joanny Glezman – tutaj.

Wystąpienie Joanny Glezman:

4.    Przeszkolenie 8 par organizacji pozarządowych i samorządów, które chcą zbudować modelowe partnerstwa (6-8 kwietnia 2022 r).

W dniach 6-8 kwietnia 2022 w Warszawie odbyło się szkolenie przygotowujące przedstawicieli organizacji społecznych i gmin do udziału w kolejnym etapie projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych” – budowanie partnerstw samorządów i organizacji. W 15-godzinnym spotkaniu wzięło udział 14 uczestników – przedstawiciele 6 par samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego (gminy Barczewo, Braniewo, Iława, Węgorzewo, Rybno i Olsztynek) oraz jedna para z lubelskiego (gmina Wisznice). Tematem, wokół którego skupiała się zarówno część wykładowa, jak i warsztatowa, była szeroko pojęta aktywizacja obywatelska młodych oraz działania, jakie wspólnie mogą przedsięwziąć w tym zakresie samorządy i organizacje.

     

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem wzajemnego poznania się i integracji. Uczestnicy opowiedzieli o swoich gminach, trenerzy przedstawili program i cele szkolenia.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się przedstawieniem aktualnych tendencji i wyzwań, z jakimi będą musiały w przyszłości radzić sobie mniejsze miejscowości w Polsce. Są to m.in. spadek populacji, starzenie się społeczeństwa, emigracja młodych przedsiębiorczych osób do większych ośrodków, dostosowanie się do zmian klimatu. Uczestnicy podzielili się również własnymi obawami i przykładami ze swoich gmin (anachroniczny system edukacji, odpływ młodych, brak dialogu z młodzieżą itp).

     

Następnie omówione zostały różne formaty działań i sprawdzone przez Fundację rozwiązania, które można zainicjować lub wzmocnić w gminach. Są to m.in.:

W dalszej części szkolenia skupiliśmy się na kwestii tworzenia partnerstw organizacji i samorządów. Uczestnicy mieli za zadanie wskazać przydatne zasoby w swoich gminach (np. miejsca, osoby, inicjatywy), które pomogą im w dalszych działaniach sprzyjających aktywizowaniu młodych, a także “białe plamy” – potrzeby, luki w swojej dotychczasowej pracy z młodzieżą. Następnie uczestnicy stworzyli projekt plastyczny – kolaż przedstawiający  gminę idealną. Było to ćwiczenie wspierające kreatywne myślenie i tworzenie długofalowych wizji.

Trzeci dzień upłynął na pracy w grupach. Rozwijaliśmy temat tworzenia partnerstw – w pierwszej kolejności w podgrupach samorządy-organizacje, następnie w parach z każdej gminy. Dyskutowaliśmy o korzyściach i trudnościach współpracy z partnerami oraz omawialiśmy konkretne pomysły na dalszą współpracę.

Ostatnim punktem programu było podsumowanie szkolenia. Padły pierwsze wstępne deklaracje na temat obszarów, którymi chcą się zająć w niedalekiej przyszłości partnerstwa JST i organizacji. Najwięcej osób zainteresowało się rozwijaniem samorządu uczniowskiego w szkołach, utworzeniem lub wzmocnieniem rad młodzieżowych oraz kształceniem lokalnych liderów młodzieżowych.

Uczestnicy mówili, że dzięki szkoleniu lepiej zdali sobie sprawę ze swoich zasobów, dowiedzieli się więcej na temat znaczenia działań na rzecz młodzieży i zyskali szersze spojrzenie na to zagadnienie. Jednocześnie wyrazili swoje obawy na temat złożoności procesów i czynników wpływających na sytuację w ich gminach. Zarówno prowadzący szkolenie, jak i sami uczestnicy, podkreślili również wagę “miękkiego” wsparcia młodych, docenienia ich działań, prowadzenia otwartego dialogu z młodzieżą i słuchania ich potrzeb.

Kolejnym etapem projektu będzie drugie spotkanie szkoleniowe w dniach 9-10 czerwca 2022.

 

5.    Konferencja podsumowująca projekt (listopad 2022 roku).

 

Dodatkowo w ramach projektu powstały praktyczne publikacje dotyczące sprawdzonych sposobów na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych:

Budżet obywatelski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”

Otwieranie się instytucji na młodych. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”

„Samorząd uczniowski. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”

Młodzieżowe rady gmin. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych na poziomie lokalnym.”

Granty młodzieżowe. Sposób na wzmocnienie aktywności obywatelskiej i społecznej młodych ludzi na poziomie lokalnym.”

 

 

Więcej informacji o projekcie:

Joanna Różycka-Thiriet

joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

Partnerem projektu jest Związek Miast Polskich

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl

Do pobrania: