Wróć do listy

W ramach projektu przeszkoliliśmy i przygotowaliśmy nauczycieli z 11 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do włączenia edukacji globalnej (EG) w proces nauczania i wychowania szkolnego oraz zainicjowaliśmy włączanie uczniów w działania w tym zakresie. W szkołach zostały przeprowadzone lekcje oraz projekty edukacyjne dotykające wątków EG.

Projekt rozpoczęliśmy szkoleniem online dla nauczycieli ze zrekrutowanych szkół zlokalizowanych w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do mówienia i uczenia o współzależnościach oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie planowania działań w szkole z zakresu edukacji globalnej.

Po szkoleniu wprowadzającym nauczyciele – uczestnicy projektu przeprowadzili w swoich szkołach szereg działań:

Odbyły się samokształcące rady pedagogiczne (dla 194 nauczycieli). Celem rad było przedstawienie celów i założeń projektu, wprowadzenie tematu EG i wskazanie głównych tematów i jak można je wprowadzać do lekcji przedmiotowych, prezentacja narzędzi metodycznych – broszury z listą zagadnień, zaprezentowanie źródeł wiedzy oraz zachęcenie nauczycieli do przeprowadzenie lekcji dotyczących EG w swoich klasach.

Przeprowadzenie lekcji. Nauczyciele – liderzy oraz nauczyciele biorący udział w szkoleniowej radzie pedagogicznej przeprowadzili w sumie 169 lekcji w 11 szkołach. Lekcje były prowadzone na podstawie zestawu praktycznych materiałów – scenariuszy lekcji oraz wskazówek, jak wplatać elementy edukacji globalnej w różne lekcje przedmiotowe (wypracowanych w poprzednich edycjach projektu). Z ich pomocą można w prosty sposób przeprowadzić lekcje odwołujące się do problemów współczesnego świata bądź zrealizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Realizacja projektu edukacyjnego. Celem tego działania było zaangażowanie uczniów (min. 10 na szkołę) w przeprowadzenie w szkole działania, które będzie promować ideę oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju. Najczęściej powtarzającym się pomysłem na projekt było stworzenie plakatów i umieszczenie ich na stronie internetowej szkoły (epidemia utrudniła realizację początkowych pomysłów na projektu). Ale pojawiały się też inne pomysły, np.:

Nowym działaniem w tej edycji projektu były warsztaty dla uczniów oraz szkolenie online dla zaawansowanych w temacie EG, które odbyło się 12-13 listopada 2020 r. Tematem szkolenia było m.in. omówienie wpływu człowieka na zmiany klimatyczne i temat możliwych działań na poziomie jednostkowym, lokalnym, krajowym i globalnym prowadzące do zmniejszenia kryzysu klimatycznego, dlaczego globalne wartości są ważne i jak o nich uczyć, sposoby wykorzystania Youtuberów i mówców TEDEX do celów edukacyjnych.

Kwestionariusz i plan wdrażania edukacji globalnej w szkole.

Zapraszamy do skorzystania z narzędzia, które zostało stworzone na potrzeby projektu, a które może pomóc w planach na wdrażanie elementów edukacji globalnej w szkole:

Kwestionariusz i plan wdrażania EG

Projekt trwał od 1.06.2020 do 30.11.2020 r. i był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.