Wróć do listy

Badania od lat pokazują, że kapitał społeczny w Polsce i Warszawie jest na dość niskim poziomie. Widać jednak pozytywny silny trend, czyli rosnącą popularność rozmaitych narzędzi angażujących obywateli do samodzielnego działania i decydowania o najbliższym otoczeniu.

Na podwórkach i klatkach schodowych drzemie rosnący potencjał aktywnych obywateli, którzy chcą wziąć sprawy swojej okolicy w swoje ręce i modelować przestrzeń fizyczną i społeczną własnymi siłami. Stały wzrost liczby inicjatyw sąsiedzkich (jak święta ulic, dni sąsiada, podwórkowe gwiazdki, realizacje inicjatywy lokalnej itp.) oraz wzrastające zaangażowanie warszawiaków w proces tworzenia budżetu partycypacyjnego pokazują, że pole do działania jest, a jeśli wyposażyć warszawiaków w więcej wiedzy i narzędzi, i zachęcić ich do działania, mogą powstać efekty wyjątkowe.

Dlatego też w ramach projektu “Warszawa Lokalnie” zawiązaliśmy konsorcjum organizacji, które posiadają istotne doświadczenie w prowadzeniu działań ze społecznościami lokalnymi na wielu poziomach – poczynając od grup sąsiedzkich, poprzez prowadzenie miejsc aktywności lokalnej, po animowanie i prowadzenie partnerstw w skali osiedla, dzielnicy lub miasta (przekrojowych, problemowych).
Wiedza i doświadczenie każdego z partnerów pozwalają w sposób synergiczny prowadzić działania i oferować warszawiakom szeroki wachlarz działań edukacyjnych, animacyjnych i wspierających podejmowane przez nich inicjatywy.

Nasze podejście koncentruje się wokół czterech nośników społecznej zmiany: miejsca, społeczności, partnerstwa i tożsamości. Kompleksowość działań zapewni uwzględnienie poziomów zarówno pojedynczego mieszkańca/mieszkanki, jak i sąsiedztwa, osiedla, dzielnicy i miasta. Konkretne działania, jakie podejmiemy, to m.in. generatory pomysłów, sieć lokalnych animatorów, wsparcie dnia sąsiada i podwórkowej gwiazdki, akademia inicjatyw sąsiedzkich, inkubator inicjatywy lokalnej, laboratorium innowacji lokalnych, wsparcie bibliotek i szkół w otwieraniu się na społeczności lokalne, edukacja obywatelska, wsparcie i promocję powstawania i funkcjonowania partnerstw lokalnych i wiele innych. W ramach projektu prowadzony będzie też Warsztat Warszawski, miejsce dla aktywnych warszawiaków i NGOs-ów oferujących nieodpłatne zajęcia. To miejsce aktywności lokalnej na stałe wpisało się już krajobraz społecznej Warszawy, jest popularnym miejscem spotkań, wystaw, koncertów, szkoleń i warsztatów. Teraz jego oferta zostanie uzupełniona o stały punkt poradnictwa dla aktywnych mieszkańców odnośnie możliwości działania i uzyskania wsparcia i biblioteczkę o tematyce sąsiedzkiej.

Zamierzamy w ramach projektu zbierać i upowszechniać dobre praktyki realizacji działań lokalnych. Działania podejmowane w ramach projektu będą promowane w różnych mediach lokalnych, tradycyjnych i elektronicznych, będziemy zabiegać o stałe zwiększanie dotarcia z informacjami i ofertą działań projektowych do coraz to nowych grup warszawiaków.

Wierzymy, że przez 3 lata intensywnej działalności edukacyjno-promocyjnej uda nam się uzyskać efekt „kuli śnieżnej” i warszawiacy zapałają miłością do działań lokalnych, której nie da się już zatrzymać i będą sami poszukiwać informacji o tym co i jak jeszcze można byłoby zrobić wspólnie, oddolnie dla swej najbliższej okolicy lub grupy odniesienia.

Projekt wdraża Fundacja Inicjatyw Społeczno–Ekonomicznych, BORIS, Centrum Aktywności Lokalnej, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, Fundacja Civis Polonus.