Wróć do listy

Warszawska Akademia Młodych Liderów to trwający 11 miesięcy program rozwojowy dla młodych
aktywnych warszawiaków realizowany z Fundacją Szkoła Liderów (Lider projektu). Uczestnikami programu są osoby zaangażowane w działalność młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich i studenckich oraz innych inicjatyw, w ramach których młodzież szuka możliwości wpływania na swoje otoczenie, szkołę, dzielnicę, miasto, a nawet państwo i świat.

Warszawska Akademia Młodych Liderów ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych 35 młodych warszawiaków w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.
WAML gromadzi 35 uczestników w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, którzy chcą:
– działać bardziej profesjonalne,
– mocniej angażować rówieśników i społeczności lokalne,
– wykorzystywać dostępne w Warszawie narzędzia i mechanizmy partycypacji młodzieży.
W ramach projektu młodzi ludzie uczestniczą w różnych formach edukacyjnych, z naciskiem na naukę
przez doświadczenie, których celem jest wzmocnienie ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania.

Akademia wpływa również na postawy młodych ludzi pokazując wartość działania na rzecz dobra wspólnego i promując aktywne i świadome obywatelstwo.

Program szkoleniowy Akademii obejmuje:
– 2 -dniowe (14 godzin) warsztat wprowadzająco – integracyjny
– 2,5 – dniowe (20 godzin) szkolenie wyjazdowe,
– 6 jednodniowych (5-godzinnych – w sumie 30 godzin) spotkań wspierających,
– trening zadaniowy – realizacja projektów społecznych,
– spotkania mentorskie,
– konferencję podsumowującą – z aktywną rolą uczestników,
– spotkanie podsumowujące proces edukacyjny.

Akademia ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających
się w działaniach społecznych, którzy zintegrowali się podczas warsztatów i realizując wspólne
projekty. Sieć obejmuje kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu mają okazję do
spotkań i wymiany doświadczeń.

 

Projekt finansowany jest ze środków m.st. Warszawy.