Wróć do listy

W dniach 6-8 kwietnia 2022 w Warszawie odbyło się szkolenie przygotowujące przedstawicieli organizacji społecznych i gmin do udziału w kolejnym etapie projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych” – budowanie partnerstw samorządów i organizacji. W 15-godzinnym spotkaniu wzięło udział 14 uczestników – przedstawiciele 6 par samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego (gminy Barczewo, Braniewo, Iława, Węgorzewo, Rybno i Olsztynek) oraz jedna para z lubelskiego (gmina Wisznice). Tematem, wokół którego skupiała się zarówno część wykładowa, jak i warsztatowa, była szeroko pojęta aktywizacja obywatelska młodych oraz działania, jakie wspólnie mogą przedsięwziąć w tym zakresie samorządy i organizacje.

             

Pierwszy dzień upłynął pod znakiem wzajemnego poznania się i integracji. Uczestnicy opowiedzieli o swoich gminach, trenerzy przedstawili program i cele szkolenia.

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się przedstawieniem aktualnych tendencji i wyzwań, z jakimi będą musiały w przyszłości radzić sobie mniejsze miejscowości w Polsce. Są to m.in. spadek populacji, starzenie się społeczeństwa, emigracja młodych przedsiębiorczych osób do większych ośrodków, dostosowanie się do zmian klimatu. Uczestnicy podzielili się również własnymi obawami i przykładami ze swoich gmin (anachroniczny system edukacji, odpływ młodych, brak dialogu z młodzieżą itp).

Następnie omówione zostały różne formaty działań i sprawdzone przez Fundację rozwiązania, które można zainicjować lub wzmocnić w gminach. Są to m.in.:

W dalszej części szkolenia skupiliśmy się na kwestii tworzenia partnerstw organizacji i samorządów. Uczestnicy mieli za zadanie wskazać przydatne zasoby w swoich gminach (np. miejsca, osoby, inicjatywy), które pomogą im w dalszych działaniach sprzyjających aktywizowaniu młodych, a także “białe plamy” – potrzeby, luki w swojej dotychczasowej pracy z młodzieżą. Następnie uczestnicy stworzyli projekt plastyczny – kolaż przedstawiający  gminę idealną. Było to ćwiczenie wspierające kreatywne myślenie i tworzenie długofalowych wizji.

 

           

Trzeci dzień upłynął na pracy w grupach. Rozwijaliśmy temat tworzenia partnerstw – w pierwszej kolejności w podgrupach samorządy-organizacje, następnie w parach z każdej gminy. Dyskutowaliśmy o korzyściach i trudnościach współpracy z partnerami oraz omawialiśmy konkretne pomysły na dalszą współpracę.

Ostatnim punktem programu było podsumowanie szkolenia. Padły pierwsze wstępne deklaracje na temat obszarów, którymi chcą się zająć w niedalekiej przyszłości partnerstwa JST i organizacji. Najwięcej osób zainteresowało się rozwijaniem samorządu uczniowskiego w szkołach, utworzeniem lub wzmocnieniem rad młodzieżowych oraz kształceniem lokalnych liderów młodzieżowych.

Uczestnicy mówili, że dzięki szkoleniu lepiej zdali sobie sprawę ze swoich zasobów, dowiedzieli się więcej na temat znaczenia działań na rzecz młodzieży i zyskali szersze spojrzenie na to zagadnienie. Jednocześnie wyrazili swoje obawy na temat złożoności procesów i czynników wpływających na sytuację w ich gminach. Zarówno prowadzący szkolenie, jak i sami uczestnicy, podkreślili również wagę “miękkiego” wsparcia młodych, docenienia ich działań, prowadzenia otwartego dialogu z młodzieżą i słuchania ich potrzeb.