Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli.

Otwarci

to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie.

Kompetentni

obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia i wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci.

Zaangażowani

czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.

Cel ten realizujmy przez projektowanie sytuacji edukacyjnych, które dają szansę na autentyczne i znaczące uczestnictwo w życiu publicznym.

Podejmujemy różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek jako obywateli. Pracujemy z przedstawicielami administracji publicznej, aby wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych.

Tworzymy programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin. Bardzo ważne dla nas jest podejmowanie refleksji na temat charakteru współczesnego obywatelstwa i jego istoty. Pomaga ona nam wyznaczać kierunki projektowanych działań.

Na co dzień zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem projektów, doceniając jednocześnie wagę zabierania głosu w dyskusji publicznej, uczestniczenia w działaniach koalicyjnych oraz prowadzenia rzecznictwa na rzecz edukacji obywatelskiej w Polsce.

Doświadczenie fundacji

Nasze cele osiągamy dzięki spotkaniom z ludźmi gotowymi, chcącymi zwiększać wpływ obywateli na sprawy publiczne – dyskutując o tym, ucząc się, jak to robić i próbując! Dzięki naszym działaniom:

Ponad 8000 uczniów doświadczyło znaczącej samorządności uczniowskiej.

Przygotowaliśmy 680 młodzieżowych radnych do pełnienia swojej funkcji.

W naszych konferencjach wzięło udział ponad 1200 osób.

1300 nauczycieli zwiększało swoje kompetencje na szkoleniach i warsztatach.

Nasze działania kierujemy do instytucji, które mają szczególny potencjał dla działań związanych z edukacją obywatelską i umożliwianiem doświadczania autentycznego obywatelstwa. Pracowaliśmy na rzecz:

3000 szkół;  78 urzędów gmin i miast; 500 bibliotek publicznych; 320 organizacji pozarządowych.

Jesteśmy szczególnie dumni z możliwości systematycznej pracy w społecznościach lokalnych: Warszawie, mieście w którym mieszkamy oraz  Sokołowie Podlaskim, Baranowie, Leoncinie, Starych Babicach, Bychawie, Czosnowie, Leoncinie, Płużnicy, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Dzierzgoniu oraz wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem Fundacji Civis Polonus w dwóch głównych obszarach naszego działania:

Dorobek Fundacji Civis Polonus – Samorządność Uczniowska,

Dorobek Fundacji Civis Polonus – Młodzieżowe Rady Gmin.

 

Ludzie Fundacji

Założyciele Fundacji

Fundacja Civis Polonus została powołana przez Tomasza Masnego, Jacka Kowalskiego, Jacka Królikowskiego i Cezarego Trutkowskiego.

Założyciele poznali się dzięki udziałowi w programie „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym” prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i The Mershon Center, The Ohio State University. Jego celem było stworzenie programu nauczania wychowania obywatelskiego w polskich szkołach. Utworzony kurs został w 1999 roku nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Fundatorzy są współautorami najpopularniejszego podręcznika edukacji obywatelskiej KOSS – Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Fundatorzy stanowią organ nadzorczy Fundacji – Radę Fundatorów. Fundacją kierują jako zarząd Olga Napiontek i Joanna Pietrasik oraz Monika Szaniawska w latach 2004 – 2010).

Aktualny Zespół Fundacji:

Joanna PietrasikJoanna Pietrasik
Joanna Pietrasik Joanna Pietrasik

Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus

Współtwórczyni a teraz prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus. Skończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski). Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, z uprawnieniem do prowadzenia działań edukacyjnych w dziedzinie praw człowieka. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka w Programie „Liderzy PAFW” (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Uczestniczka stypendium liderskiego „International Visitor Leadership Program” dotyczącego innowacji w pracy z młodzieżą, organizowanego przez Departament Stanu USA.

W ciągu ostatnich 15 lat pracy z młodzieżą, w społecznościach lokalnych, z władzami i szkołami: zrealizowałam ponad 80 projektów edukacji obywatelskiej skierowanych do młodzieży podejmujące tematykę partycypacji obywatelskiej młodych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin oraz samorządów uczniowskich jako instytucji dialogu obywatelskiego.

Systematycznie wspierałam działalność 44 Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce, pracując bezpośrednio z młodzieżowymi radnymi, szkoląc opiekunów młodzieżowych rad oraz pracując z władzami i kadrą zarządzającą, budując gotowość i otwartość władz do współpracy i prowadzenia dialogu z młodymi.

 

Olga NapiontekOlga Napiontek
Olga Napiontek Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, doktorka socjologii.

Wierzy, że edukacja obywatelska jest sercem demokracji i powinna być powszechna, dlatego od 2004 roku prowadzi Civis Polonus;)

Edukacją obywatelską zajmuje się na różne sposoby: jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi (ponad 900 godzin szkoleniowych), twórczynią i kierowniczką projektów Fundacji, umożliwiającym znaczące uczestnictwo obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego od 2004 roku wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach a szczególnie samorządności uczniowskiej. Edukację obywatelską dorosłych wzmacnia poprzez rozwijanie konsultacji i współdecydowania na poziomie lokalnym. Od kilku lat pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia obywatelskiego. W latach 2013 – 2015 kierowniczka merytoryczna w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego liderem było Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.szkolawspolpracy.pl)

Wcześniej pracowała w Instytucie Spraw Publicznych, gdzie zajmowała się m.in. dobrym rządzeniem i badaniem pierwszych w Polsce konsultacji publicznych oraz w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Studiowała socjologię w Instytucie Socjologii UW i na Uniwersytecie w Bielefeld (dzięki stypendium GFPS), studia doktoranckie robiła w Szkole nauk Społecznych PAN i w Instytucie Studiów Społecznych. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

Olgi punkt widzenia na edukację obywatelską:

Dziwię się, że ruchy prawicowe nie mają jeszcze większego poparcia młodych. Bo one z nimi rozmawiają”

„Co z tą młodzieżą? Dajmy uczniom decydować!”

Dwa lata rządu Szydło. Edukacja obywatelska wciąż robiona oddolnie”

„Kompetencje społeczne i obywatelskie: dlaczego ważne i jak można je rozwijać?”

„Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa”

„PORADNIK UCZNIA. Samorząd uczniowski i wpływ uczniów na decyzje”

 

Łukasz DembińskiŁukasz Dembiński
Łukasz Dembiński Łukasz Dembiński

Absolwent studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu diagnostyki i terapii psychopedagogicznej oraz z zakresu zarządzania projektem. Certyfikowany Społeczny Rzecznik Praw Dziecka KKWR w
Warszawie. Przez wiele lat sekretarz zarządu i dyrektor Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu oraz wiceprezes Oddziału Regionalnego w Olsztynie. Autor i kierownik kilkunastu projektów unijnych z zakresu upowszechniania edukacji przedszkolnej, programów rozwojowych szkół oraz aktywizacji młodzieży. W Fundacji Civis Polonus pełni funkcję koordynatora: Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, projektów z zakresu rozwoju samorządności uczniowskiej w Ukrainie, projektów związanych z rozwojem wolontariatu w bibliotekach oraz otwieraniem bibliotek na współpracę z młodzieżą. Współpracuje z samorządami w zakresie zakładania i szkolenia młodzieżowych rad.

Karolina PawlakKarolina Pawlak
Karolina Pawlak Karolina Pawlak
Karolina Pawlak- koordynatorka projektów. Studentka III roku studiów politologicznych oraz komunikacji społecznej i PR. Od 2018 roku jest pracownikiem Fundacji, gdzie podczas ponad 3 letniego stażu pracy koordynuje samodzielnie projekty, prowadzi program stażowy, pracuje jako asystentka pracy biura, dodatkowo zajmuje się budowaniem środowiska odbiorców i przyjaciół Fundacji w ramach stanowiska community builder. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM.
Doświadczenie zdobywała jako sekretarz Młodzieżowej Rady dzielnicy Wola, przewodnicząca samorządu uczniowskiego czy będąc wolontariuszką w domu dla młodocianych mam z dziećmi. Autorka projektu pt. „Ty też możesz działać” czyli jak funkcjonują młodzieżowe rady i samorządy uczniowskie. W warsztatach wzięło udział ponad 500 osób a sama idea została przekazana kolejnym grupom projektowym. Problemy oraz potrzeby młodzieży zna bardzo dobrze i doświadczyła wiele przeszkód przy współpracy ze szkołami czy rówieśnikami, dlatego tak bardzo stara się wspierać i rozumieć młodych W trakcie trwania pandemii od marca 2020 z ramienia Fundacji Civis Polonus poprowadziła cztery edycje darmowych spotkań online dla młodzieży z całej Polski. Łącznie 16 wydarzeń online, które skupiły ok. 20 tys. społeczność. Kotrenerka wśród środowiska młodzieżowych rad, liderów i liderek społeczności, animator grup projektowych w dwóch edycjach Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz trzech komisji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Kacper ChyłaKacper Chyła
Kacper Chyła Kacper Chyła

Aktywista młodzieżowy od 2014 roku. Swoje dotychczasowe działania skupiał w dużej mierze na młodzieżowych radach. W latach 2015-2019 był radnym Młodzieżowej Rady m.st Warszawy, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego. Współorganizował również jedno z największych wydarzeń Rady, jakim jest Konferencja Samorządów Uczniowskich, a w trakcie edycji w latach 2018-2019 prowadził także warsztaty dla rówieśników. Absolwent pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Swoją przygodę z samorządnością zaczynał w 2014 roku w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Ochota, gdzie przez drugi rok trwania swojej kadencji był przewodniczącym. Po ukończeniu sprawowania mandatu MRDO otrzymał kolejny mandat z liceum do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. W Fundacji prowadzi szkolenia dla młodzieżowych rad oraz samorządów uczniowskich między innymi z tematyki pracy w grupie, działania i roli młodzieżowych rad czy mechanizmów miasta.

Kamil DejnaKamil Dejna
Kamil Dejna Kamil Dejna

 

Absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Samorząd terytorialny i rozwój lokalny” na Uniwersytecie Warszawskim. W semestrze zimowym 2020/2021 studiował na Uniwersytecie w Poczdamie w ramach programu „Erasmus+”. W latach 2019-2021 stypendysta Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Jako wolontariusz angażował się w kampanie wyborcze i działalność wielu organizacji charytatywnych. W wolnym czasie lubi czytać literaturę motywacyjną i jeździć na rolkach. Interesuje się polityką i sprawami europejskimi. Swoją przygodę z Fundacją Civis Polonus rozpoczął od udziału w programie stażowym.

Michał SzostakMichał Szostak
Michał Szostak Michał Szostak

Student Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, były radny Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, Mokotów oraz Młodzieżowej Rady M.st. Warszawy, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego komisji rewizyjnej. Absolwent 1. edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, współtwórca warsztatów „Ty też możesz działać” skupiających się na narzędziach, jakie oferuje miasto dla młodych w zakresie aktywizacji i rozwoju, wieloletni członek i przewodniczący Samorządów Uczniowskich. Współprzewodniczący Stowarzyszenia Młoda Lewica RP, gdzie zajmuje się m.in. organizacją pracy koordynatorów i koordynatorek w okręgach wyborczych a także prowadzeniem zespołu prawnego, współorganizator kampanii pro frekwencyjnych

Julia KrzywickaJulia Krzywicka
Julia Krzywicka Julia Krzywicka

Absolwentka Wydziału Neofilologii, nauczycielka języków obcych, tłumaczka, autorka publikacji. Pracowała m.in. jako przewodniczka miejska, koordynatorka projektów tłumaczeniowych i specjalistka od kontaktów międzynarodowych na skandynawskim uniwersytecie. Aktualnie członkini i edukatorka Stowarzyszenia Zasiej zajmującego się ogrodnictwem miejskim, suwerennością żywnościową i działaniami na rzecz ekologii i inkluzywności w przestrzeni miejskiej. W Fundacji Civis jest odpowiedzialna za komunikację.

julia.krzywicka@civispolonus.org.pl

Paweł WaleckiPaweł Walecki
Paweł Walecki Paweł Walecki

Doradca programowy Programu Równać Szanse, od blisko 10 lat związany z Programem. Pomaga realizować cele, uatrakcyjniać działania, rozwiązywać problemy i osiągać maksymalne efekty w projektach. Wspiera osoby, które zaczynają lub chcą zacząć pracę z młodzieżą.

Emilia LićwinkoEmilia Lićwinko
Emilia Lićwinko Emilia Lićwinko

Specjalistka ds organizacyjnych Programu Równać Szanse. W organizacjach pozarządowych działa od kilkunastu lat. Realizowała projekty kulturalne, edukacyjne, sportowe. W Równać Szanse odpowiada za dokumentację, organizację szkoleń, sprawy administracyjne.

Kuba DziokKuba Dziok
Kuba Dziok Kuba Dziok

Odpowiada za komunikację i promocję w Programie Równać Szanse. Od ponad 10 lat związany ze środowiskiem organizacji pozarządowych. Członek ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłębia tajniki biznesu, psychologii i marketingu, jednocześnie rozwijając własną społeczność dla ambitnych młodych ludzi.

Emilia KaczmarekEmilia Kaczmarek
Emilia Kaczmarek Emilia Kaczmarek

Specjalistka ds. komunikacji. Pasjonatka socjologii, studentka interdyscyplinarnego kierunku Życie Publiczne łączącego socjologię, psychologię społeczną i nauki polityczne. Laureatka konkursu 25under25 magazynu Forbes w kategorii „Wspieranie różnorodności”. Od 5 lat tworzy i wspiera projekty społeczne w Polsce, m.in. była twórczynią Akcji Menstruacja i jako pierwsza w Polsce zajęła się problemem ubóstwa menstruacyjnego. Za swoją działalność została wyróżniona m.in. na liście “50 śmiałych kobiet” Wysokich Obcasów. Jest zainteresowana aktywizmem młodych ludzi, wypaleniem aktywistycznym oraz spełni się w roli nauczycielki działalności społecznej.

Zuzia LewandowskaZuzia Lewandowska
Zuzia Lewandowska Zuzia Lewandowska

Tegoroczna maturzystka i stażystka w Fundacji. Społecznie działa od 2017 roku, głównie w Młodzieżowej Grupie Konsultacyjnej w Grodzisku Mazowieckim. Jako wolontariuszka pomagała w różnego rodzaju projektach lokalnych i kulturowych tworzonych przez Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Od 2021 roku współtworzy gry miejskie na terenie Grodziska Mazowieckiego. Absolwentka 5 edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. W 2021 roku uczestniczyła w projekcie Młodzi Liderzy dla społeczności w czasach kryzysu, w ramach którego współtworzyła podcast „Movie Grodzisk – Zagubieni w rozmowach”. W czasie wolnym śpiewa w grupie wokalnej i uwielbia czytać książki.

Wojciech MastalskiWojciech Mastalski
Wojciech Mastalski Wojciech Mastalski

Student III roku Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, vice-hufcowy Mazowieckiego Hufca Harcerzy „Pogranicze” oraz Radny Dzielnicy Wesoła m.st Warszawy. Od wielu lat zaangażowany społecznie w rozwój swojej małej ojczyzny – Starej Miłosnej.

W latach 2015 – 2017 Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wesoła m.st Warszawy, współtwórca zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego – „Młodzieżowy Park Rekreacji” oraz Absolwent Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. W roku 2018 odznaczony tytułem “Młodego Działacza Roku 2017” w obszarze opieki i pomocy społecznej przez Burmistrza Dzielnicy Wesoła.

W Fundacji, jak i na co dzień, wspiera działalność ludzi młodych oraz szuka narzędzi do zwiększenia ich aktywności społecznej.

W czasie wolnym podróżuje po świecie z plecakiem lub z butlą pod wodą.

Magdalena MatykaMagdalena Matyka
Magdalena Matyka Magdalena Matyka
Specjalistka ds. administracyjnych w Programie Równać Szanse, gdzie m.in. koordynuje proces dotacyjny i prace związane z kontrolą finansową dotacji. Magda mówi o sobie: Jestem osobą wrażliwą społecznie i może dlatego całe swoje życie zawodowe związałam z sektorem pozarządowym. Koordynowałam badania socjologiczne o tematyce społecznej, zajmowałam się organizowaniem wydarzeń, szkoleń, rozliczeniami, administracją, przedstawianiem statystyk. Lubię jazz i rock, poezję, kocham przyrodę i pozytywnie zakręconych ludzi.

 

Współpracują z nami: 

Ewelina BartosikEwelina Bartosik
Ewelina Bartosik Ewelina Bartosik

Antropolożka, absolwentka Szkoły Trenerów STOP i Studium Mediacji w duchu NVC, Szkoły Dramy Stosowanej I stopnia i kursu dotyczącego zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach “Stop Bullying” Amnesty International. Od 2011 roku związana z III sektorem jako koordynatorka, animatorka i ekspertka wspierająca grupy młodzieżowe w inicjowaniu i prowadzeniu własnych działań. Od pięciu lat pracuje także z dziećmi i nastolatkami z trudniejszych środowisk w roli pedagożki ulicy. Współpracuje także z nauczycielami, budując postawę większej otwartości na pracę z uczniami opartą na relacji, większej otwartości na kooperację między nauczycielami i czerpania potencjału ze społeczności lokalnych. Jako aktywistka związana z Pragą-Południe przewodniczyła przez 5 lat Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, współpracowała również z Biurem Kultury m.st. Warszawy jako animatorka rewitalizacji. Od blisko 7 lat współtworzy programy edukacyjne i realizuje inicjatywy budujące społeczność lokalną w Stowarzyszeniu CAL.  W Fundacji Civis Polonus wspiera grupy młodzieżowe w projekcie międzynarodowym #GameChanger, który uczy jak odpowiedzialnie wykorzystywać narzędzia on-line (głównie kampanie społeczne w mediach społecznościowych) do pracy z problemem dyskryminacji i wykluczenia w środowiskach młodzieżowych.

Piotr SienkiewiczPiotr Sienkiewicz
Piotr Sienkiewicz Piotr Sienkiewicz

Nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w publicznej szkole podstawowej oraz międzynarodowym gimnazjum. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów z zakresu edukacji obywatelskiej. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców poświęcone samorządności uczniowskiej, budowaniu relacji w ramach społeczności szkolnej. Autor publikacji oraz scenariuszy zajęć na temat edukacji obywatelskiej.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW.

Jakub RadzewiczJakub Radzewicz
Jakub Radzewicz Jakub Radzewicz

Kuba Radzewicz – trener i ekspert w obszarze edukacji obywatelskiej i polityki na rzecz młodzieży, posiadający niemal 10-letnie doświadczenie pracy w organizacjach młodzieżowych. Członek Zespołu Trenerskiego Programu Erasmus+ Młodzież, jako trener współpracownik m.in.: Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji Civis Polonus, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Urzędów Marszałkowskich woj. śląskiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. W latach 2011-2015 zaangażowany był w pracę Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, a w latach 2013-2015 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu PROM, kierując organizacją zrzeszającą ponad 250 000 młodych ludzi na terenie Polski. W latach 2013-2017 koordynował prace programowe w Programie Politycznym Fundacji Szkoła Liderów. Współtwórca koncepcji programu szkoleniowego Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz trener w 3 edycjach programu realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Hubert MaciejewskiHubert Maciejewski
Hubert Maciejewski Hubert Maciejewski

Student II roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Członek koła naukowego logiki i argumentacji prawniczej oraz koła naukowego rynków kapitałowych. Swoją przygodę z działalnością społeczną zaczął w 2019 roku wraz z nominacją na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego I kadencji 2019-2021. Tworzył projekty do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza oraz pomniejsze inicjatywy dla młodzieży z terenu Mazowsza. Absolwent Warszawskiej Akademii Młodych Liderów 5.0. Zajmuje się pomocą przy szkoleniu młodzieżowych rad oraz zmianą edukacji na bardziej przyjazną uczniom. Pasjonat gotowania oraz historii lokalnej. Interesuje się geopolityką i sytuacją na arenie międzynarodowej.  W wolnym czasie jeździ konno i chodzi na długie spacery z psem.

Artur ŁęgaArtur Łęga
Artur Łęga Artur Łęga

Doradca strategiczny Programu Równać Szanse, związany z Programem od początków jego istnienia czyli od ponad 20 lat. Ma bogate doświadczenie w koordynowaniu, wspieraniu i nadzorowaniu programów dotacyjnych. Zrealizował ponad tysiąc projektów, wiele wspierał osobiście podczas wizyt terenowych. Chętnie dzieli się zdobytym przez siebie doświadczeniem i uczy, jak nie stracić zaangażowania w działaniu z młodzieżą.

Od 2004 roku Fundację współtworzyli m.in:

Karolina Pucek, obecnie Head of Operations Misji w Somalii Polskiej Akcji Humanitarnej; Marcin Mitzner, obecnie szef GD Events; Miłosz Ukleja, obecnie w Narodowym Instytucie Wolności; Małgorzata Druciarek, obecnie kierowniczka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych; Katarzyna Leśko-Loda, obecnie członkini zarządu Stowarzyszenia BORIS; Paulina Kowalczyk; Wioletta Milej; Urszula Herbich.

Jacy jesteśmy? Co nas wyróżnia?

Pracujemy systematycznie nad wybranymi tematami: jesteśmy organizacją, która rozumie, że zmiany w edukacji obywatelskiej wymagają cierpliwości i długiego dystansu. Dlatego nie zajmujemy się wieloma wątkami, ale staramy się doskonalić i pogłębiać tematy, w których stajemy się ekspertami. Przykładem są nasze trzy najważniejsze obszary działań: młodzieżowe rady gmin, samorząd uczniowski i biblioteki obywatelskie.

Jesteśmy innowacyjni –  potrafimy dostrzec potencjał dla wzmacniania kompetencji obywatelskich w instytucjach, takich jak młodzieżowe rady, samorząd uczniowski i biblioteki oraz stworzyć program ich obywatelskiego działania.

Działamy w ramach systemu – chcemy, by edukacja obywatelska była elementem prawa oraz systemu, dzięki czemu będzie systematyczna, a nie akcyjna

Dyskretne i lokalne mechanizmy edukacji obywatelskiejzależy nam, by znajdować takie mechanizmy edukacji obywatelskiej, które szanują lokalne tradycje i polskie uwarunkowania. Nie przenosimy wprost „nowinek” partycypacyjnych z przykładów innych społeczności i krajów.

Innowacja – wdrożenie – refleksja – upowszechnienie – to jest nasz „cykl produkcyjny”. Uważamy, że misją organizacji pozarządowej jest odważne proponowanie nowych rozwiązań, następnie rzetelne ich sprawdzenie w praktyce, oraz poddanie ocenie i refleksji. Tak sprawdzone rozwiązania, mamy ambicję upowszechniać i wprowadzać do systemu na dużą skalę. Na ostatnim etapie pracujemy z decydentami i zajmujemy się rzecznictwem.

Uczymy się, współpracując z wieloma różnymi partnerami, o tym, co powinno być treścią adekwatnej edukacji obywatelskiej oraz jakie podejścia i metody są skuteczne.

Lubimy pracować dłużej z daną społecznością, nie chcemy być „spadochroniarzami”. Dzięki temu pomagamy wdrażać rzeczywistą głęboką zmianę.

Analizujemy i działamy – edukacja obywatelska jest obszarem wrażliwym na różnego typu zmiany polityczne oraz zmiany cywilizacyjne. Dlatego dbamy o to, żeby cały czas analizować przemiany sfery publicznej, aby nasze propozycje edukacji obywatelskiej rzeczywiście umacniały jednostki w ich zaangażowaniu obywatelskim.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami pozarządowymi, żeby przyczyniać się do budowy siły sektora pozarządowego w obszarze edukacji obywatelskiej.

I cały czas dbamy, by Fundacja jako organizacja była zarządzana etycznie i sprawnie, aby miała potencjał dla realizacji naszej misji.

 

Moc instytucji

Jesteśmy przekonani, że sposób pracy Fundacji jako organizacji jest kluczowy dla efektywnej i etycznej realizacji naszej misji. Dlatego dużą uwagę przywiązujemy do wewnętrznych procedur pracy Fundacji, standardów etycznych oraz dobrej atmosfery pracy.

 W naszej codziennej pracy dbamy szczególnie o:

Jakość zatrudnienia – wszyscy, którzy chcą, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. To jest forma zatrudnienia, którą najchętniej proponujemy osobom pracującym w Fundacji

Efektywność finansową – konstruujemy nasze budżety w taki sposób, żeby dbać o wysoką jakość działania, przy jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu powierzonymi nam środkami.

Przejrzystość działańudostępniamy informacje o naszej pracy, publikując sprawozdania jak i upubliczniając wszystkie nasze materiały edukacyjne.

Przyjazne dla środowiskauczestniczyliśmy w programie Etyczne Biuro, w ramach którego przygotowaliśmy organizację do codziennego funkcjonowania z troską o środowisko.

Rozwój kompetencji zarządczych – lepsze zarządzanie organizacją pozarządową traktujemy jako nasze ciągłe zadanie. Korzystamy ze szkoleń i doradztwa instytucjonalnego. Obie członkinie zarządu uczestniczyły w programach couchingowych dla liderów organizacji pozarządowych.