Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli.

Otwarci

to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie.

Kompetentni

obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia i wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci.

Zaangażowani

czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.

Cel ten realizujmy przez projektowanie sytuacji edukacyjnych, które dają szansę na autentyczne i znaczące uczestnictwo w życiu publicznym.

Podejmujemy różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek jako obywateli. Pracujemy z przedstawicielami administracji publicznej, aby wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych.

Tworzymy programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin. Bardzo ważne dla nas jest podejmowanie refleksji na temat charakteru współczesnego obywatelstwa i jego istoty. Pomaga ona nam wyznaczać kierunki projektowanych działań.

Na co dzień zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem projektów, doceniając jednocześnie wagę zabierania głosu w dyskusji publicznej, uczestniczenia w działaniach koalicyjnych oraz prowadzenia rzecznictwa na rzecz edukacji obywatelskiej w Polsce.

Doświadczenie fundacji

Nasze cele osiągamy dzięki spotkaniom z ludźmi gotowymi, chcącymi zwiększać wpływ obywateli na sprawy publiczne – dyskutując o tym, ucząc się, jak to robić i próbując! Dzięki naszym działaniom:

Ponad 8000 uczniów doświadczyło znaczącej samorządności uczniowskiej.

Przygotowaliśmy 680 młodzieżowych radnych do pełnienia swojej funkcji.

W naszych konferencjach wzięło udział ponad 1200 osób.

1300 nauczycieli zwiększało swoje kompetencje na szkoleniach i warsztatach.

Nasze działania kierujemy do instytucji, które mają szczególny potencjał dla działań związanych z edukacją obywatelską i umożliwianiem doświadczania autentycznego obywatelstwa. Pracowaliśmy na rzecz:

3000 szkół;  78 urzędów gmin i miast; 500 bibliotek publicznych; 320 organizacji pozarządowych.

Jesteśmy szczególnie dumni z możliwości systematycznej pracy w społecznościach lokalnych: Warszawie, mieście w którym mieszkamy oraz  Sokołowie Podlaskim, Baranowie, Leoncinie, Starych Babicach, Bychawie, Czosnowie, Leoncinie, Płużnicy, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim, Dzierzgoniu oraz wielu innych.

Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem Fundacji Civis Polonus w dwóch głównych obszarach naszego działania:

Dorobek Fundacji Civis Polonus – Samorządność Uczniowska,

Dorobek Fundacji Civis Polonus – Młodzieżowe Rady Gmin.

 

Ludzie Fundacji

Założyciele Fundacji

Fundacja Civis Polonus została powołana przez Tomasza Masnego, Jacka Kowalskiego, Jacka Królikowskiego i Cezarego Trutkowskiego.

Założyciele poznali się dzięki udziałowi w programie „Edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym” prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i The Mershon Center, The Ohio State University. Jego celem było stworzenie programu nauczania wychowania obywatelskiego w polskich szkołach. Utworzony kurs został w 1999 roku nagrodzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Fundatorzy są współautorami najpopularniejszego podręcznika edukacji obywatelskiej KOSS – Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej. Fundatorzy stanowią organ nadzorczy Fundacji – Radę Fundatorów. Fundacją kierują jako zarząd Olga Napiontek i Joanna Pietrasik oraz Monika Szaniawska w latach 2004 – 2010).

Aktualny Zespół Fundacji

Joanna PietrasikJoanna Pietrasik
Joanna Pietrasik Joanna Pietrasik

Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus

Współtwórczyni a teraz prezeska zarządu Fundacji Civis Polonus. Skończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski). Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, z uprawnieniem do prowadzenia działań edukacyjnych w dziedzinie praw człowieka. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka w Programie „Liderzy PAFW” (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Uczestniczka stypendium liderskiego „International Visitor Leadership Program” dotyczącego innowacji w pracy z młodzieżą, organizowanego przez Departament Stanu USA.

W ciągu ostatnich 15 lat pracy z młodzieżą, w społecznościach lokalnych, z władzami i szkołami: zrealizowałam ponad 80 projektów edukacji obywatelskiej skierowanych do młodzieży podejmujące tematykę partycypacji obywatelskiej młodych, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin oraz samorządów uczniowskich jako instytucji dialogu obywatelskiego.

Systematycznie wspierałam działalność 44 Młodzieżowych Rad Gmin w Polsce, pracując bezpośrednio z młodzieżowymi radnymi, szkoląc opiekunów młodzieżowych rad oraz pracując z władzami i kadrą zarządzającą, budując gotowość i otwartość władz do współpracy i prowadzenia dialogu z młodymi.

 

Olga NapiontekOlga Napiontek
Olga Napiontek Olga Napiontek

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji Civis Polonus, doktorka socjologii.

Wierzy, że edukacja obywatelska jest sercem demokracji i powinna być powszechna, dlatego od 2004 roku prowadzi Civis Polonus;)

Edukacją obywatelską zajmuje się na różne sposoby: jest autorką badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego, trenerką projektującą i prowadzącą warsztaty dla nauczycieli, bibliotekarzy, urzędników i młodych ludzi (ponad 900 godzin szkoleniowych), twórczynią i kierowniczką projektów Fundacji, umożliwiającym znaczące uczestnictwo obywatelskie dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego od 2004 roku wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą. Tworzy projekty na rzecz lepszej edukacji obywatelskiej w szkołach a szczególnie samorządności uczniowskiej. Edukację obywatelską dorosłych wzmacnia poprzez rozwijanie konsultacji i współdecydowania na poziomie lokalnym. Od kilku lat pracuje z bibliotekami publicznymi nad wzmacnianiem ich funkcji jako miejsc edukacji i zdobywania doświadczenia obywatelskiego. W latach 2013 – 2015 kierowniczka merytoryczna w projekcie systemowym „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, którego liderem było Ministerstwo Edukacji Narodowej (www.szkolawspolpracy.pl)

Wcześniej pracowała w Instytucie Spraw Publicznych, gdzie zajmowała się m.in. dobrym rządzeniem i badaniem pierwszych w Polsce konsultacji publicznych oraz w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Studiowała socjologię w Instytucie Socjologii UW i na Uniwersytecie w Bielefeld (dzięki stypendium GFPS), studia doktoranckie robiła w Szkole nauk Społecznych PAN i w Instytucie Studiów Społecznych. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

 

Olgi punkt widzenia na edukację obywatelską:

Dziwię się, że ruchy prawicowe nie mają jeszcze większego poparcia młodych. Bo one z nimi rozmawiają”

„Co z tą młodzieżą? Dajmy uczniom decydować!”

Dwa lata rządu Szydło. Edukacja obywatelska wciąż robiona oddolnie”

„Kompetencje społeczne i obywatelskie: dlaczego ważne i jak można je rozwijać?”

„Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa”

„PORADNIK UCZNIA. Samorząd uczniowski i wpływ uczniów na decyzje”

 

Elżbieta PrządkaElżbieta Prządka
Elżbieta Prządka Elżbieta Prządka
W Fundacji Civis Polonus jako Dyrektorka Zarządzająca. W organizacjach pozarządowych ponad 18 lat. Absolwentka studiów ekonomicznych o specjalności handel zagraniczny, studiów podyplomowych – Akademia Menadżera III Sektora (Collegium Civitas, praca dyplomowa dotycząca motywacji pracowników i społeczników na przykładzie dwóch organizacji pozarządowych) oraz licznych kursów z zarządzania (Program Menedżerowie NGO Promengo IV edycja sfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności),
CSR-u, Fundraisingu i Public Relations. Doświadczona specjalistka z zakresu pozyskiwania funduszy (dla poprzedniej organizacji pozyskała ponad 47 milionów złotych), wieloletnia koordynatorka dużych ogólnopolskich projektów społecznych i charytatywnych. Koordynatorka projektów realizowanych w Polsce, Gruzji i na Ukrainie. Autorka programów dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz scenariuszy z edukacji ekonomicznej dla dzieci i młodzieży. Inicjatorka wielu programów dla dzieci z pieczy zastępczej – nauki programowania, licznych konkursów plastycznych i literackich. Pomysłodawczyni kilku kampanii społecznych, które
były wyświetlane m.in. podczas „Pokazu Mocy”, przeglądu Polskich Kampanii Społecznych we Wrocławiu.
Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie strategii, promocji oraz realizacji misji. W poprzedniej organizacji rocznie miała pod opieką kilkadziesiąt stypendystów i stypendystek (młodzież) z całej Polski.
Propaguje pracę z dziećmi i młodzieżą w oparciu o ich mocne strony i potencjał.
Prywatnie uwielbia zwiedzać przedwojenne kamienice warszawskie i poznawać ich historie. W wolnych chwilach, dla relaksu pisze bajki dla dzieci.
Łukasz DembińskiŁukasz Dembiński
Łukasz Dembiński Łukasz Dembiński

Absolwent studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia podyplomowe z zakresu diagnostyki i terapii psychopedagogicznej oraz z zakresu zarządzania projektem. Certyfikowany Społeczny Rzecznik Praw Dziecka KKWR w
Warszawie. Przez wiele lat sekretarz zarządu i dyrektor Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Elblągu oraz wiceprezes Oddziału Regionalnego w Olsztynie. Autor i kierownik kilkunastu projektów unijnych z zakresu upowszechniania edukacji przedszkolnej, programów rozwojowych szkół oraz aktywizacji młodzieży. W Fundacji Civis Polonus pełni funkcję koordynatora: Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, projektów z zakresu rozwoju samorządności uczniowskiej w Ukrainie, projektów związanych z rozwojem wolontariatu w bibliotekach oraz otwieraniem bibliotek na współpracę z młodzieżą. Współpracuje z samorządami w zakresie zakładania i szkolenia młodzieżowych rad.

Karolina PawlakKarolina Pawlak
Karolina Pawlak Karolina Pawlak
Karolina Pawlak- koordynatorka projektów. Studentka III roku studiów politologicznych oraz komunikacji społecznej i PR. Od 2018 roku jest pracownikiem Fundacji, gdzie podczas ponad 3 letniego stażu pracy koordynuje samodzielnie projekty, prowadzi program stażowy, pracuje jako asystentka pracy biura, dodatkowo zajmuje się budowaniem środowiska odbiorców i przyjaciół Fundacji w ramach stanowiska community builder. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM.
Doświadczenie zdobywała jako sekretarz Młodzieżowej Rady dzielnicy Wola, przewodnicząca samorządu uczniowskiego czy będąc wolontariuszką w domu dla młodocianych mam z dziećmi. Autorka projektu pt. „Ty też możesz działać” czyli jak funkcjonują młodzieżowe rady i samorządy uczniowskie. W warsztatach wzięło udział ponad 500 osób a sama idea została przekazana kolejnym grupom projektowym. Problemy oraz potrzeby młodzieży zna bardzo dobrze i doświadczyła wiele przeszkód przy współpracy ze szkołami czy rówieśnikami, dlatego tak bardzo stara się wspierać i rozumieć młodych W trakcie trwania pandemii od marca 2020 z ramienia Fundacji Civis Polonus poprowadziła cztery edycje darmowych spotkań online dla młodzieży z całej Polski. Łącznie 16 wydarzeń online, które skupiły ok. 20 tys. społeczność. Kotrenerka wśród środowiska młodzieżowych rad, liderów i liderek społeczności, animator grup projektowych w dwóch edycjach Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz trzech komisji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Joanna Różycka-ThirietJoanna Różycka-Thiriet
Joanna Różycka-Thiriet Joanna Różycka-Thiriet

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalnością europejską. Interesuje się kwestiami międzynarodowymi i związanymi z Unią Europejską. Z sektorem pozarządowym związana jest od kilkunastu lat (szczególnie z Polską Fundacją im. Roberta Schumana i Fondation Robert Schuman w Paryżu). Koordynatorka wielu projektów z zakresu edukacji obywatelskiej i europejskiej dla młodzieży i dorosłych. Autorka scenariuszy zajęć z użyciem metod aktywizujących. Od ponad 10 lat kieruje zajęciami dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego o tematyce europejskiej i międzynarodowej prowadzonymi przez Fundację Schumana. W Fundacji Civis Polonus pracuje od 2018 roku. Aktualnie koordynuje projekty „ReNews” i „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”.

Ewelina BartosikEwelina Bartosik
Ewelina Bartosik Ewelina Bartosik

Antropolożka, absolwentka Szkoły Trenerów STOP i Studium Mediacji w duchu NVC, Szkoły Dramy Stosowanej I stopnia i kursu dotyczącego zapobiegania przemocy rówieśniczej w szkołach “Stop Bullying” Amnesty International. Od 2011 roku związana z III sektorem jako koordynatorka, animatorka i ekspertka wspierająca grupy młodzieżowe w inicjowaniu i prowadzeniu własnych działań. Od pięciu lat pracuje także z dziećmi i nastolatkami z trudniejszych środowisk w roli pedagożki ulicy. Współpracuje także z nauczycielami, budując postawę większej otwartości na pracę z uczniami opartą na relacji, większej otwartości na kooperację między nauczycielami i czerpania potencjału ze społeczności lokalnych. Jako aktywistka związana z Pragą-Południe przewodniczyła przez 5 lat Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, współpracowała również z Biurem Kultury m.st. Warszawy jako animatorka rewitalizacji. Od blisko 7 lat współtworzy programy edukacyjne i realizuje inicjatywy budujące społeczność lokalną w Stowarzyszeniu CAL.  W Fundacji Civis Polonus wspiera grupy młodzieżowe w projekcie międzynarodowym #GameChanger, który uczy jak odpowiedzialnie wykorzystywać narzędzia on-line (głównie kampanie społeczne w mediach społecznościowych) do pracy z problemem dyskryminacji i wykluczenia w środowiskach młodzieżowych.

Kacper ChyłaKacper Chyła
Kacper Chyła Kacper Chyła

Aktywista młodzieżowy od 2014 roku. Swoje dotychczasowe działania skupiał w dużej mierze na młodzieżowych radach. W latach 2015-2019 był radnym Młodzieżowej Rady m.st Warszawy, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego. Współorganizował również jedno z największych wydarzeń Rady, jakim jest Konferencja Samorządów Uczniowskich, a w trakcie edycji w latach 2018-2019 prowadził także warsztaty dla rówieśników. Absolwent pierwszej edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. Swoją przygodę z samorządnością zaczynał w 2014 roku w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Ochota, gdzie przez drugi rok trwania swojej kadencji był przewodniczącym. Po ukończeniu sprawowania mandatu MRDO otrzymał kolejny mandat z liceum do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wola. W Fundacji prowadzi szkolenia dla młodzieżowych rad oraz samorządów uczniowskich między innymi z tematyki pracy w grupie, działania i roli młodzieżowych rad czy mechanizmów miasta.

Kamil DejnaKamil Dejna
Kamil Dejna Kamil Dejna

 

Absolwent filologii germańskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz studiów podyplomowych na kierunku „Samorząd terytorialny i rozwój lokalny” na Uniwersytecie Warszawskim. W semestrze zimowym 2020/2021 studiował na Uniwersytecie w Poczdamie w ramach programu „Erasmus+”. W latach 2019-2021 stypendysta Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Jako wolontariusz angażował się w kampanie wyborcze i działalność wielu organizacji charytatywnych. W wolnym czasie lubi czytać literaturę motywacyjną i jeździć na rolkach. Interesuje się polityką i sprawami europejskimi. Swoją przygodę z Fundacją Civis Polonus rozpoczął od udziału w programie stażowym.

Michał SzostakMichał Szostak
Michał Szostak Michał Szostak

Student Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Warszawskim, były radny Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, Mokotów oraz Młodzieżowej Rady M.st. Warszawy, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego komisji rewizyjnej. Absolwent 1. edycji Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, współtwórca warsztatów „Ty też możesz działać” skupiających się na narzędziach, jakie oferuje miasto dla młodych w zakresie aktywizacji i rozwoju, wieloletni członek i przewodniczący Samorządów Uczniowskich. Współprzewodniczący Stowarzyszenia Młoda Lewica RP, gdzie zajmuje się m.in. organizacją pracy koordynatorów i koordynatorek w okręgach wyborczych a także prowadzeniem zespołu prawnego, współorganizator kampanii pro frekwencyjnych

Aleksandra Pindral - stażystkaAleksandra Pindral - stażystka
Aleksandra Pindral - stażystka Aleksandra Pindral - stażystka
 • Aleksandra Pindral lat 19
 • Miejscowość: Elbląg
 • Absolwentka: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, profil politechniczny
 • Radna Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg w latach: 2018-2020
 • Wolontariusz w Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
 • Członek komisji do spraw promocji szkoły
 • Administrator mediów społecznościowych w Samorządzie Uczniowskim
 • Zainteresowania: kognitywistyka, sztuczna inteligencja, tenis, sztuka teatralna, działalność społeczna, informatyka, ekologia 
Aleksandra Wróblewska - stażystkaAleksandra Wróblewska - stażystka
Aleksandra Wróblewska - stażystka Aleksandra Wróblewska - stażystka
 • Aleksandra Wróblewska lat 19 
 • Miejscowość: Elbląg
 • Tegoroczna maturzystka, absolwentka II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu, profil politechniczny 
 • Członek komisji do spraw promocji Szkoły 
 • Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 
 • Przyszła studentka biotechnologii
 • Radna Młodzieżowej Rady Miasta Elbląg w latach: 2018-2020
 • Wolontariusz w Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
 • Działaczka Wolontariatu przy dzieciach upośledzonych
 • Członek Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2011-2018
 • Zainteresowania: nowe technologie, neurologia, kognitywistyka, poezja, sztuka muzyczna, działalność społeczna, aktywizm, psychologia
Małgorzata Trzaskowska - stażystkaMałgorzata Trzaskowska - stażystka
Małgorzata Trzaskowska - stażystka Małgorzata Trzaskowska - stażystka
 •  Małgorzata Trzaskowska lat 19
 •  Miejscowość Karczew (powiat otwocki)
 •  Absolwentka XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie (profil humanistyczny)
 •  Radna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie (II i III kadencji)
 •  Wiceprzewodnicząca I kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
 •  Uczestniczka projektu „Młodzi Liderzy dla Mazowsza”
 •  Wolontariuszka i aktywistka na rzecz lokalnej społeczności
 •  Zainteresowania: działalność społeczna, historia, polityka, prawo
Marcelina ZjawińskaMarcelina Zjawińska
Marcelina Zjawińska Marcelina Zjawińska

Organizatorka społecznościowa, praktyczka partycypacji, edukatorka, działaczka miejska. Absolwentka Instytutu Socjologii UW oraz Wydziału Pedagogicznego UW. Pracuje w oparciu o relacje oraz mocne strony. Ukończyła m.in. kursy Komunikacji Bez Przemocy, socjoterapii zajęciowej, rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o zasoby, treningi pracy grupowej, wzmacniania motywacji i wiele innych. Od przeszło 10 lat współpracuje z grupami w różnym wieku i różnorodnie ukierunkowanymi w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Koordynatorka miejskich projektów współfinansowanych przez m.st. Warszawę, między innymi Warszawskiego Panelu Klimatycznego (BOPiPK, 2020-21), Szkolnych i Dzielnicowych Agend Klimatycznych (BE, 2019-20), Kibicujemy Wileńskiej 13 (CKS, 2018-20). Projektowała i prowadziła rozbudowaną kampanię społeczną rozwijającą Spółdzielnię Kultury (CKS, 2019). Koordynatorka Miejsc Aktywności Lokalnej przy Paca 40 (2018) oraz przy Marii Kazimiery 20 (2017). Członkini zespołu organizacji wystaw i wydarzeń Muzeum Warszawy (2015) oraz Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni (2014). Posiada doświadczenie w projektowaniu i organizacji działań, produkcji wydarzeń i spotkań, prowadzeniu warsztatów. Współpracuje ze środowiskiem organizacji pozarządowych, placówkami edukacyjnymi, instytucjami kultury, samorządem lokalnym, podmiotami ekonomii społecznej oraz nieformalnymi ruchami społecznymi. Założycielka Fundacji Splot Społeczny oraz członkini kooperatywy od.coop. Entuzjastka majsterkowania, ruchu kooperatyw oraz innowacyjnych rozwiązań. Orędowniczka wspólnoty międzygatunkowej.

 

 

 

Stale współpracują z nami 

Piotr SienkiewiczPiotr Sienkiewicz
Piotr Sienkiewicz Piotr Sienkiewicz

Nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w publicznej szkole podstawowej oraz międzynarodowym gimnazjum. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów z zakresu edukacji obywatelskiej. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców poświęcone samorządności uczniowskiej, budowaniu relacji w ramach społeczności szkolnej. Autor publikacji oraz scenariuszy zajęć na temat edukacji obywatelskiej.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW.

Jakub RadzewiczJakub Radzewicz
Jakub Radzewicz Jakub Radzewicz

Kuba Radzewicz – trener i ekspert w obszarze edukacji obywatelskiej i polityki na rzecz młodzieży, posiadający niemal 10-letnie doświadczenie pracy w organizacjach młodzieżowych. Członek Zespołu Trenerskiego Programu Erasmus+ Młodzież, jako trener współpracownik m.in.: Fundacji Szkoła Liderów, Fundacji Civis Polonus, Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Urzędów Marszałkowskich woj. śląskiego, zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. W latach 2011-2015 zaangażowany był w pracę Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, a w latach 2013-2015 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu PROM, kierując organizacją zrzeszającą ponad 250 000 młodych ludzi na terenie Polski. W latach 2013-2017 koordynował prace programowe w Programie Politycznym Fundacji Szkoła Liderów. Współtwórca koncepcji programu szkoleniowego Warszawskiej Akademii Młodych Liderów oraz trener w 3 edycjach programu realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Od 2004 roku Fundację współtworzyli m.in:

Karolina Pucek, obecnie Head of Operations Misji w Somalii Polskiej Akcji Humanitarnej; Marcin Mitzner, obecnie szef GD Events; Miłosz Ukleja, obecnie w Narodowym Instytucie Wolności; Małgorzata Druciarek, obecnie kierowniczka Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych; Katarzyna Leśko-Loda, obecnie członkini zarządu Stowarzyszenia BORIS; Paulina Kowalczyk; Wioletta Milej; Urszula Herbich.

Jacy jesteśmy? Co nas wyróżnia?

Pracujemy systematycznie nad wybranymi tematami: jesteśmy organizacją, która rozumie, że zmiany w edukacji obywatelskiej wymagają cierpliwości i długiego dystansu. Dlatego nie zajmujemy się wieloma wątkami, ale staramy się doskonalić i pogłębiać tematy, w których stajemy się ekspertami. Przykładem są nasze trzy najważniejsze obszary działań: młodzieżowe rady gmin, samorząd uczniowski i biblioteki obywatelskie.

Jesteśmy innowacyjni –  potrafimy dostrzec potencjał dla wzmacniania kompetencji obywatelskich w instytucjach, takich jak młodzieżowe rady, samorząd uczniowski i biblioteki oraz stworzyć program ich obywatelskiego działania.

Działamy w ramach systemu – chcemy, by edukacja obywatelska była elementem prawa oraz systemu, dzięki czemu będzie systematyczna, a nie akcyjna

Dyskretne i lokalne mechanizmy edukacji obywatelskiejzależy nam, by znajdować takie mechanizmy edukacji obywatelskiej, które szanują lokalne tradycje i polskie uwarunkowania. Nie przenosimy wprost „nowinek” partycypacyjnych z przykładów innych społeczności i krajów.

Innowacja – wdrożenie – refleksja – upowszechnienie – to jest nasz „cykl produkcyjny”. Uważamy, że misją organizacji pozarządowej jest odważne proponowanie nowych rozwiązań, następnie rzetelne ich sprawdzenie w praktyce, oraz poddanie ocenie i refleksji. Tak sprawdzone rozwiązania, mamy ambicję upowszechniać i wprowadzać do systemu na dużą skalę. Na ostatnim etapie pracujemy z decydentami i zajmujemy się rzecznictwem.

Uczymy się, współpracując z wieloma różnymi partnerami, o tym, co powinno być treścią adekwatnej edukacji obywatelskiej oraz jakie podejścia i metody są skuteczne.

Lubimy pracować dłużej z daną społecznością, nie chcemy być „spadochroniarzami”. Dzięki temu pomagamy wdrażać rzeczywistą głęboką zmianę.

Analizujemy i działamy – edukacja obywatelska jest obszarem wrażliwym na różnego typu zmiany polityczne oraz zmiany cywilizacyjne. Dlatego dbamy o to, żeby cały czas analizować przemiany sfery publicznej, aby nasze propozycje edukacji obywatelskiej rzeczywiście umacniały jednostki w ich zaangażowaniu obywatelskim.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi organizacjami pozarządowymi, żeby przyczyniać się do budowy siły sektora pozarządowego w obszarze edukacji obywatelskiej.

I cały czas dbamy, by Fundacja jako organizacja była zarządzana etycznie i sprawnie, aby miała potencjał dla realizacji naszej misji.

 

Moc instytucji

Jesteśmy przekonani, że sposób pracy Fundacji jako organizacji jest kluczowy dla efektywnej i etycznej realizacji naszej misji. Dlatego dużą uwagę przywiązujemy do wewnętrznych procedur pracy Fundacji, standardów etycznych oraz dobrej atmosfery pracy.

 W naszej codziennej pracy dbamy szczególnie o:

Jakość zatrudnienia – wszyscy, którzy chcą, są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. To jest forma zatrudnienia, którą najchętniej proponujemy osobom pracującym w Fundacji

Efektywność finansową – konstruujemy nasze budżety w taki sposób, żeby dbać o wysoką jakość działania, przy jednoczesnym oszczędnym gospodarowaniu powierzonymi nam środkami.

Przejrzystość działańudostępniamy informacje o naszej pracy, publikując sprawozdania jak i upubliczniając wszystkie nasze materiały edukacyjne.

Przyjazne dla środowiskauczestniczyliśmy w programie Etyczne Biuro, w ramach którego przygotowaliśmy organizację do codziennego funkcjonowania z troską o środowisko.

Rozwój kompetencji zarządczych – lepsze zarządzanie organizacją pozarządową traktujemy jako nasze ciągłe zadanie. Korzystamy ze szkoleń i doradztwa instytucjonalnego. Obie członkinie zarządu uczestniczyły w programach couchingowych dla liderów organizacji pozarządowych.