SKIP_TO

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://civispolonus.org.pl/

Fundacja Civis Polonus zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Civis Polonus.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-18.

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełnienia wymagań
  • Treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym wcześniej informacji.
  • Po powiększeniu do 200% niektóre treści znikają lub zachodzą na siebie.
  • Na stronie są elementy migające lub poruszające się, których miganie lub ruch nie jest niezbędny dla zrozumienia informacji.
  • Na stronie są elementy filmowe, animowane lub dźwiękowe, które przekazują informacje i które nie posiadają audiodeskrypcji lub w których brakuje opisów tekstowych zawartości elementów.
  • Na stronie są filmy lub animacje zawierające ścieżkę dźwiękową, które nie mają napisów dla osób niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-17.

Skróty klawiaturowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową (koordynatorem dostępności) jest Karolina Pawlak. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 509 725 536 lub pisząc na adres fundacjacivispolonus.org.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Fundacja Civis Polonus powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Fundacja niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Fundacja może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Fundacja odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich - https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zlozenie-
wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Bagatela 10 lokal 34a i 47
00-585 Warszawa

Biuro znajduje się w zabytkowej kamienicy z utrudnionym dostępem (ciężkie drzwi, domofon).

Przejście przez podwórko do klatki schodowej. Wewnątrz klatki schodowej są schody, które nie posiadają pochylni. Biuro jest zlokalizowane na 5. piętrze - wjazd windą. Blisko biura nie ma dostosowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych; parkowanie na ulicy. W pobliżu budynku znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe.

Aplikacje mobilne
brak

Dodatkowe informacje
Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!