SKIP_TO

Polityka prywatności

Informacje ogólne
1. W Polityce Prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania, przechowywania i ochrony danych osobowych podczas korzystania ze strony Fundacji Civis Polonus.

2. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1.119, s. 1) („RODO”).

Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą pod adresem: 00-585 Warszawa ul. Bagatela 10 lok. 34a i 47, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000190972 (dalej „Administrator”).  

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • listownie: Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lokal 34a i 47, 00-585 Warszawa
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: dane.osobowecivispolonus.org.pl
Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności, z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych,  z zastosowaniem odpowiednich, przewidziane prawem środków zmierzających do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.

Dane osobowe 
Administrator zbiera dane osobowe podczas: 
1). zapisu do newslettera (adres e-mail),
2). zgłoszenia udziału w organizowanych przez Administratora szkoleniach, wydarzeniach, webinarach w zakresie niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji oferty edukacyjnej, w tym kontaktu drogą elektroniczną oraz realizacji składanych zamówień (dane podane w formularzu np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
3). realizacji zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
4). wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
5). wysyłki korespondencji do Administratora poprzez udostępniony formularz lub za pomocą skrzynki mailowej, wynikającej z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, to jest:
          a) dla celu marketingu usług Administratora,
          b) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
          c) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raporty, badania marketingowe, analizę oferowanych usług i ich rozwoju,
          d) dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

Komu Administrator może udostępnić dane osobowe
Dostęp do danych będą mieli pracownicy, współpracownicy, grantodawcy Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługę serwisu i utrzymania rozwiązań IT umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Strony, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, organy kontrolne, w tym sądy na ich uzasadnione żądanie.  

Newsletter
Zapisując się listę subskrybentów, potwierdzasz chęć otrzymania newslettera z informacjami o działalności Fundacji Civis Polonus oraz na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanego adresu email. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 lit. a RODO). Przysługuje Ci prawo zażądania zmiany swoich danych osobowych w dowolnym momencie, jak również usunięcia z listy subskrybentów poprzez wysłanie maila na adres: rodocivispolonus.org.pl lub za pomocą rezygnacji bezpośrednio w newsletterze. Administratorem twoich danych osobowych jest Fundacja Civis Polonus z siedzibą w Warszawie (00-585), ul. Bagatela 10 m. 34A i 47.

Pliki Cookies
Administrator za pośrednictwem strony wykorzystuje Pliki Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są oprogramowanie komputera przeglądarki lub telefonu komórkowego/tabletu i przeznaczone są do korzystania z witryny www.fcp.org.pl (dalej „Strona”).
Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Pliki Cookies nie powodują zmian w konfiguracji urządzenia użytkownika i mają na celu usprawnienie funkcjonowania Strony, stosowane przez Administratora rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń użytkowników korzystających ze Strony. 

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Strony, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki Cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszej Strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora. 

1. Na naszej Stronie stosujemy dwa rodzaje Plików Cookies:
a) sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania;
b) stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

2. W ramach Strony mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
a) „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony,
b) „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Strony,
c) „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej,

3. Pliki Cookies wymienione powyżej wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie strony na urządzeniu użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji,
b) tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze strony przez użytkownika, co wpływa na ulepszenie jego struktury i treści,

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Hotjar
Wykorzystujemy narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkowników na Stronie. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie.

Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: 
https://www.hotjar.com/privacy.

Jeżeli nie chcesz, aby Twoja aktywność w Serwisie była mierzona przez Hotjar, skorzystaj z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out. Pamiętaj, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji usuniesz pliki cookie w swojej przeglądarce i wrócisz do naszej Strony, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

Google Analytics
Wykorzystujemy również narzędzie Google Analytics w celu pozyskania anonimowych danych statystycznych do analizy zachowań użytkowników na Stronie. Szczegóły dotyczące wykorzystania danych można znaleźć w polityce prywatności Google Analytics. Potrzebujemy ich przede wszystkim do celów statystycznych, aby sprawdzić, jak często odwiedzana jest Strona. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju Strony.

Dane zbierane automatycznie
Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, a w szczególności dane dotyczące użytkowania Aplikacji oraz dane demograficzne Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).

Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji.

W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

Logi serwera
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu
w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) 
- w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.


Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą:
 • w zakresie usługi newslettera, umieszczania komentarzy – do momentu wycofania zgody,
 • do czasu zakończenia realizacji zadania/usługi, wykonania umowy - do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji zadania/usługi lub umowy,
 • w przypadku umów - nie krócej niż przez okres czasu archiwizowania umowy i dokumentacji
Ponadto, niektóre dane przechowujemy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych. 

Profilowanie
Nie będziemy podejmować wobec przetwarzanych danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
Postanowienia końcowe
Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani z siedmiodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Programu.