SKIP_TO

Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy. Wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach.

15.12.2022 - 30.06.2023 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Społeczność lokalna Młodzieżowe Rady Młodzi ludzie Szkoła
Projekt służył wzmocnieniu uczestnictwa młodzieży w kształtowaniu i współdecydowaniu o szkole i dzielnicy. Było to pilotażowe działanie, poparte jednak wieloletnim doświadczeniem Fundacji Civis Polonus w pracy z młodymi ludźmi zarówno w Warszawie, jak i wielu gminach na terenie całej Polski.

Nadrzędnym celem projektu było stworzenie przestrzeni do dialogu i realnego wpływu młodych ludzi na społeczności, w których żyją, poprzez wdrożenie sprawdzonych mechanizmów dialogu obywatelskiego. Działaniami objęliśmy młodych ludzi w wieku 12-19 lat będącymi czynnymi członkami i członkiniami samorządów uczniowskich (SU) oraz młodzieżowych radach dzielnic (MRD) na terenie Warszawy:
 • Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 • Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 • Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Samorząd Uczniowski ze 163 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie
 • Samorząd Uczniowski z IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie
 • Samorząd Uczniowski z XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy w Warszawie
Drugą grupą, pośrednio zaangażowaną w projekt, byli przedstawiciele szkół (nauczyciele, dyrektorzy) i dzielnic (urzędnicy, burmistrzowie), którzy w toku projektu zyskali nowe doświadczenia i kompetencje w zakresie dialogu obywatelskiego z młodzieżą oraz otrzymali pogłębione informacje o rezultatach działań.

Zależało nam szczególnie na wzmocnieniu uczestnictwa młodzieży w ramach istniejących już instytucji partycypacji młodzieżowej - samorządów uczniowskich i młodzieżowych rad dzielnic. Są to instytucje dobrze zakorzenione w polskim ustawodawstwie oraz wyposażone w demokratyczne metody działania, a ponadto wzmocnione zaangażowaniem w dialog dorosłych decydentów.

Realizacja projektu jest próbą odpowiedzi na wyzwania młodych aktywistów, które obserwujemy i definiujemy podczas realizowanych przez nas projektów oraz spotkań z młodzieżowymi radnymi i przedstawicielami SU. Są to m.in. potrzeba zwiększenia czynnej aktywności obywatelskiej młodzieży (np. poprzez branie udziału w takich mechanizmach partycypacji społecznej jak konsultacje, budżet obywatelski itp.) oraz poczucie realnego wpływu na istotne dla młodzieży sprawy (np. infrastruktura i funkcjonowanie szkół i instytucji publicznych, transport publiczny, wygląd miasta, ekologia, prawa ucznia itp.).
zdjęcie cytatu
T_QUOTE
Projekt doskonale wpisywał się w strategię miasta pn. „Młoda Warszawa - polityka młodzieżowa”, który zakłada zwiększenie uczestnictwa młodych w życiu miasta.
zdjęcie cytatu

Rezultaty projektu

Projekt był realizowany w kilku etapach:

1. Rekrutacja do projektu
2. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu szkoleniowego dla młodych uczestników (40 godzin warsztatowych)
3. Działania w szkołach i dzielnicach
W ramach tego zadania uczestnicy projektu, na podstawie wiedzy zdobytej w czasie warsztatów, opracowali diagnozę potrzeb swoich społeczności lokalnych, a następnie stworzyli krótki raport podsumowujący kluczowe potrzeby i wyzwania swoich szkół/dzielnic. Posłużył on jako punkt wyjścia do dalszych wspólnych działań z dorosłymi. Młodzież korzystała z takich narzędzi badawczych jak: ankiety, debaty, wywiady.

W szkołach najczęściej pojawiającymi się tematami, o których wspominali uczniowie było wyposażenie oraz stan techniczny szkół oraz przestrzeganie praw ucznia. Natomiast w młodzieżowych radach zauważono takie kwestie jak: przestrzeń i infrastruktura, transport publiczny i zieleń miejska.

W dalszej kolejności, młodzież zorganizowała wstępne spotkania robocze z władzami szkół i dzielnic, podczas których zaprezentowała swoje wnioski i uargumentowała wybór przewodniego tematu projektu. Podczas spotkań pracowano głownie metodą world cafe, a po dyskusjach przeprowadzano głosowanie, by ustalić priorytety dalszych kroków.

Ostatnim - kluczowym – elementem tego działania była wspólna praca młodych uczestników z decydentami nad możliwymi rozwiązaniami i wdrożeniem zmian w szkołach i dzielnicach.

4. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu mentoringowego
5. Organizacja konferencji podsumowującej projekt
6. Podsumowanie projektu – realizacja serii podcastów

Jeśli chodzi o formę działań projektowych, zaproponowaliśmy różnorodne metody pracy, które młodzi ludzie poznawali najpierw teoretycznie, a następnie wdrażali w trakcie trwania projektu. Były to m.in.:
 • Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej;
 • Warsztaty podnoszące kompetencje w takich obszarach jak m.in.: diagnoza potrzeb, działania rzecznicze, autoprezentacja i wystąpienia publiczne;
 • Szkolenia z dedykowanym mentorem;
 • Publiczna dyskusja z dorosłymi (decydentami w szkołach i dzielnicach) nad możliwymi do wdrożenia rozwiązaniami;
 • Publiczna prezentacja pomysłów i rekomendacji działań oraz wdrożenia wybranych rozwiązań.

Wpływ projektu:

0
diagnoz lokalnych społeczności
przeprowadzonych przez młodzieżowe rady i samorządy uczniowskie
0
godzin szkoleń,
w których wzięło udział 27 młodych uczestników
0
podcastów nt. projektów społecznych
stworzonych przez uczestników projektu

Więcej o projekcie

Poniżej prezentujemy podcasty przygotowane przez uczestników projektu.
Podcast - Wstęp
MP3 - 316.94 KB
pobierz plik
Podcast - Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej
MP3 - 9.48 MB
pobierz plik
Podcast - Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wola
MP3 - 10.96 MB
pobierz plik
Podcast - Młodzieżowa Rada Dzielnicy Białołęka
MP3 - 16.84 MB
pobierz plik
Podcast - Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Płd - O diagnozie potrzeb młodzieży
MP3 - 11.94 MB
pobierz plik
Podcast - Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga Płd - O spotkaniu z decydentami
MP3 - 9.09 MB
pobierz plik
Podcast - Samorząd Uczniowski z LO im. A.Mickiewicza
MP3 - 24.01 MB
pobierz plik
Podcast - Samorząd Uczniowski z 163. LO - O prawach ucznia
MP3 - 6.86 MB
pobierz plik
Podcast - Samorząd Uczniowski z 163. LO - O organizacji szkoły
MP3 - 7.56 MB
pobierz plik

Finansowanie

Projekt jest realizowany we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej i finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Weź udział w konferencji o szkołach branżowych!