SKIP_TO

Mazowiecka Sieć Edukacyjna

01.08.2014 - 30.06.2015 , projekt archiwalny
projekt skierowany do Społeczność lokalna Szkoła
Celem projektu było stworzenie na Mazowszu silnej, zintegrowanej społeczności edukacyjnej, świadomej swoich potrzeb i zasobów, działającej rzecz realizacji celów swoich członków, jak i celów wspólnych w wymiarach krótko- i długookresowych oraz będącą partnerem dla władz samorządowych i oświatowych. Poprzez nasze działania integrowaliśmy inicjatywy pozarządowe na Mazowszu i nadawaliśmy im rozmachu, który spowodował zmianę tradycyjnego postrzegania edukacji i uznanie jej za narzędzie rozwoju regionu.

Nasze działania skoncentrowaliśmy w dwóch obszarach:

1. Przywrócenie prawdziwego znaczenia pojęciu „uczenie się przez całe życie”. Jest to odpowiedź na trudności, na jakie edukacja publiczna napotyka w dostosowaniu się do potrzeb lokalnych rynków pracy i społeczeństwa opartego na wiedzy.
2. Wzmocnienie małych szkół wiejskich jako placówek wielofunkcyjnych. Jest to odpowiedź na wyludnianie się wsi i trudności w utrzymaniu małych, lokalnych szkół.

Rezultaty projektu

Projekt realizowaliśmy w 3 etapach:

1. Poznawanie się, wymiana wiedzy i doświadczeń
W ramach tego działania zorganizowaliśmy warsztaty sieciujące, fora edukacyjne i targi - organizowane na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

2. Zwiększanie potencjału organizacji i ich przedstawicieli
Zrealizowaliśmy powiatowe i wojewódzkie warsztaty szkoleniowe i sieciujące, podczas których wymienialiśmy się wiedzą i umiejętnościami w zakresie wzajemnej współpracy organizacji pozarządowych, korzystania z technik i narzędzi komunikacyjnych, prowadzenia wolontariatu i staży itp. Ponadto, oferowaliśmy poradnictwo prawne w formie online.

3. Wspólne działanie
W ramach tego działania prowadziliśmy prace nad powiatowymi programami współpracy z organizacjami pozarządowymi na spotkaniach roboczych w 12 wybranych powiatach, a także zapewniamy konsultacje i wsparcie eksperckie. Ponadto, planowaliśmy przyszłą współpracę organizacji wewnątrz sieci.

Wpływ projektu:

0
organizacji pozarządowych,
które dołączyło do sieci
0
powiatów z terenu Mazowsza
objętych działaniami
0
osób,
które wzięły udział w szkoleniach i warsztatach

Pliki do pobrania

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie.

Więcej o projekcie

Finansowanie i partnerzy

Projekt realizowany w partnerstwie z Federacją Inicjatyw Oświatowych. Działania realizowano pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.