SKIP_TO

Samorządy mają moc

Publikacja powstała w ramach projektu o tym samym tytule. Jego celem było wsparcie wspólnot szkolnych (samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych, opiekunów samorządów szkolnych oraz rad rodziców) w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w procesie uspołeczniania szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów o szkole. W publikacji zostały spisane doświadczenia i pomysły uczestników projektu nt. działalności samorządów szkolnych.