SKIP_TO

Uwarunkowania prawne aktywności obywatelskiej młodzieży w Polsce

Ekspertyza nt. rozwiązań prawnych umożliwiających młodym ludziom udział w życiu publicznym. Omówione zostały w niej takie kwestie jak prawo do informacji, uprawnienia do składania petycji, wniosków i skarg, konsultacje społeczne, rady młodzieżowe, samorządy uczniowskie itp.

Publikacja powstała w ramach projektu „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych" mającego na celu teoretyczne i praktyczne wsparcie organizacji pozarządowych, które chcą wzmacniać partycypację młodzieży.