SKIP_TO

Szkoła Praktyczna, angażująca edukacja obywatelska od pierwszej klasy

Szkoła Praktyczna, angażująca edukacja obywatelska od pierwszej klasy

Dobra edukacja obywatelska w szkole – w co wierzymy?

Edukacja obywatelska ma wiele znaczeń, form, odcieni. W naszych działaniach kierujemy się następującymi przekonaniami:

Odrzucamy przysłowie „dzieci i ryby głosu nie mają”.  
Przeciwnie - uważamy, że edukacja obywatelska to tworzenie okazji do wypowiadania swojego zdania przez młodych ludzi oraz do samodzielnego działania w swoim imieniu i na rzecz swoich społeczności.

Uważamy, że edukacja obywatelska powinna być okazją do osobistego doświadczania zaangażowania obywatelskiego, czyli wpływania na sprawy ważne dla młodych ludzi. Dlatego nasze projekty konstruujemy w taki sposób, żeby dzieci i młodzi ludzie doświadczali sprawstwa w życiu publicznym.

Szczególnie zależy nam na obywatelskiej wiedzy praktycznej, czyli takiej, która pozwoli młodym ludziom na podejmowanie działań obywatelskich już teraz – dlatego uczymy o możliwościach działania w ramach samorządu uczniowskiego czy na rzecz społeczności lokalnej, ucząc o istniejących mechanizmach partycypacji obywatelskiej.

Edukacja obywatelska, jako przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w demokratycznej sferze publicznej, powinna odbywać się poprzez nasiąkanie kulturą demokratyczną na co dzień. Dlatego tak ważne wydaje nam się rozwijanie demokratycznej kultury organizacji życia szkolnego, w której głos młodych ludzi jest wysłuchiwany, gdzie prawa dziecka są przestrzeganie, decyzje dyrekcji nie są arbitralne, ale oparte na dialogu z uczniami. Kultura, w której każde dziecko i każdy młody człowiek jest szanowany.

Nauczyciele są ważnymi przewodnikami w edukacji obywatelskiej, zarówno przekazując wiedzę, jak i towarzysząc młodym ludziom w działach obywatelskich. Ich zaangażowanie dodaje uczennicom i uczniom wiary w siebie i pozwala osiągać cele. Dlatego tak wiele uwagi przywiązujemy do wzmacniania wśród nauczycieli kompetencji obywatelskich.

Różnorodne działania

Tematy, które podejmujemy w ramach edukacji obywatelskiej to m.in.: prawa człowieka, praworządność, samorządność lokalna, wyzwania zrównoważonego rozwoju, Unia Europejska, krytyczne rozumienie treści.

Metody przez nas stosowane - praca projektowa, debaty, dyskusje - pozwalają na praktyczne ćwiczenie i rozwijanie umiejętności obywatelskich i społecznych.

Adresatami naszych działań są społeczności szkolne, nauczyciele i nauczycielki, uczniowie i uczennice, rady rodziców. Działamy na rzecz dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej i ze wszystkich typów szkół. Naszą uwagę kierujemy także do uczniów i uczennic szkół branżowych.

Wsparcie, które oferujemy polega na opracowywaniu scenariuszy lekcji i projektów edukacyjnych, a także całościowych programów wspierania szkół w społecznościach lokalnych.

Nasze doświadczenie:

0
nauczycieli i nauczycielek,
którzy wzięli udział w naszych projektach i szkoleniach
0
szkół,
w których wzmocniliśmy samorządność uczniowską
0
uczniów i uczennic,
z którymi pracowaliśmy przy 42 projektach

Co robimy?

  • Samorząd uczniowski. Wierzymy, że sprawnie działający samorząd uczniowski, który uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły i uczniów, jest świetnym instrumentem nauki demokracji i angażowania się w sprawy wspólne od najmłodszych lat.
Od 2006 r. wspieramy samorządność uczniowską,
- tworząc innowacyjne modele działania SU dla różnych etapów edukacyjnych i różnych typów szkół,
- systematycznie doskonaląc kompetencje opiekunek i opiekunów SU poprzez organizację szkoleń i konferencji,
- gromadząc i dzieląc się wiedzą oraz dobrymi praktykami demokratycznych działań SU,
- prowadząc działania rzecznicze (udział w koalicjach, sieciach, współpraca z władzami lokalnymi i krajowymi) promujące rolę samorządności uczniowskiej w kształceniu i wychowaniu.
    • Szkoły branżowe. Realizujemy innowacyjne projekty dopasowane do potrzeb i możliwości uczniów i uczennic szkół branżowych. Rozwijamy samorządność uczniowską, prowadzimy warsztaty na temat prawa, wolności słowa, dezinformacji, ekologii. Jesteśmy jedyną organizacją pozarządową, która na taką skalę podejmuje temat sytuacji branżówek w Polsce.
    • Klimat i edukacja globalna. Prowadzimy warsztaty i projekty mające na celu zwiększanie świadomości młodych ludzi na temat wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Pokazujemy rozwiązania, wspieramy głos młodych obywateli w tym zakresie. Uczymy, jak być świadomym ekologicznie obywatelem/lką i wprowadzać zielone zmiany w szkole. Więcej na temat temat w dziale Klimat.
    • Współpraca polsko-ukraińska. Od 2017 r. realizujemy projekty we współpracy z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami szkolenia nauczycieli z Ukrainy. Poprzez szkolenia i tworzenie materiałów edukacyjnych, upowszechniamy polskie doświadczenia w zakresie samorządności uczniowskiej i wspieramy ukraińskich metodyków nauczania.

      Powiązane projekty